- تحلیل و طراحی سازه های بتنی (کد A)

- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی (کد B)

- تکنولوژی بتن (کد C)

- دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی (کد D)

- افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی (کد E)

- اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری و بتن آماده) (کد F)

- بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) (کد G)

- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی (کد H)