برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

16 مهر 1397
10:30-12:30

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن اجتماعات
ظرفیت: 100

16 مهر 1397
10:30-12:30

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی- سالن استادحامی
ظرفیت: 100

15 مهر 1397
14:00-16:00

مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی
ظرفیت: 100

15 مهر 1397
14:00-16:00

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن پاکدامن
ظرفیت: 100

15 مهر 1397
10:30-12:30

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 1

16 مهر 1397
16:00-18:00

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
ظرفیت: 100

16 مهر 1397
16:00-18:00

0

ریال
دانشجویان
رایگان
شرکت کننده آزاد

400,000

ریال
عضو انجمن های علمی
رایگان
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.