تاثیر به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازه های بتنی پیش ساخته

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1001-2018ICI (R3)
نویسندگان
شرکت ساختمانی پایا سازه ره گستران آذر
چکیده
به طور کلی وجود تغییرات در پروژه های عمرانی چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجرا امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در حال حاضر بسیاری از پروژه ها دستخوش اینگونه تغییرات می شوند که لازم است با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مدیریتی و نیز استفاده از تکنولوژی های روز دنیا از اثرات منفی تحمیلی آنها بر پروژه ها کاست. از جمله اثرات منفی تحمیلی می توان به مواردی همچون هدر رفت سرمایه (افزایش هزینه)، افزایش زمان ساخت و در عین حال کاهش کیفیت اشاره کرد. در عین حال کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات پروژه وابسته می باشد. در روش های سنتی مدیریت ساخت، نقشه های مختلف اجرایی همچون نقشه های سازه، معماری و تاسیسات به صورت جداگانه ولی هماهنگ با هم تهیه می شوند. این نقشه ها به صورت دو بعدی بوده و حتی در صورت تهیه نقشه های سه بعدی از آنها، سیستم قادر به شناسایی اشتباهات، تداخلات و تغییرات نخواهد بود. هدف از ارائه این مقاله، معرفی قابلیت های تکنولوژی هوشمند مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و پیاده سازی آن در سازه های بتنی پیش ساخته می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Impact of Building Information Modeling (BIM) on Prefabricated Concrete Structures
Authors
ARASH DADASHI
Abstract
In general, changes in development projects, both in the design stage and in the implementation phase, are inevitable. At present, many projects undergo such changes that it is necessary to reduce the negative impacts on projects by using management techniques and tactics, as well as using the technologies of the day. Among the negative effects imposed, such as loss of capital (increased cost), increased production time and, at the same time, reduced quality. At the same time, all construction management activities are based on the contract documents, and are dependent on the two categories of maps and project specifications. In traditional manufacturing management techniques, various performance maps, such as structural, architectural, and facility maps, are provided separately, but in sync with each other. The maps are two-dimensional, and even if they are provided with three-dimensional maps, the system will not be able to identify errors, interactions, and changes. The purpose of this paper is to introduce the capabilities of intelligent Building Information Modeling (BIM) technology and its implementation in prefabricated concrete structures.
Keywords
Building Information Modeling (BIM), Prefabricated Concrete Structures, Implementation, Technology