برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

عضو انجمن های علمی

رایگان

دانشجویان

رایگان

شرکت کننده آزاد

قبل از
1397-06-31

1,000,000

ریال
بعد از
1397-06-31

1,200,000

ریال

غیره

قبل از
1397-06-31

400,000

ریال
بعد از
1397-06-31

500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1397-06-31

1,600,000

ریال
بعد از
1397-06-31

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1397-06-31

2,600,000

ریال
بعد از
1397-06-31

3,200,000

ریال

نوع عضویت شماره 15

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.