تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1003-2018ICI (R3)
نویسندگان
شرکت ساختمانی پایا سازه ره گستران آذر
چکیده
چکیده
به طور کلی، یافته های اخیر بدست آمده متناسب با شرایط فعلی صنعت ساخت و ساز ، ایده ارزیابی طرح قبل از پیاده سازی واقعی آن را مورد تایید قرار می دهد. بر این اساس لازم است قبل از پیاده سازی طرح و اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی، طرح از جنبه های مختلف مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا موانع، مشکلات و خطاهای احتمالی از سیستم حذف گردد. روش ها و تکنیک های سنتتی شامل بررسی چندباره نقشه ها و کنترل مضاعف آنها بوده است. این روش در مقایسه با روش ها و تکنولوژی های نوین زمان بر بوده و درصد خطا در آنها زیاد می باشد. لذا لازم است روش های کارآمدتری جایگزین روش های سنتی گردد. یکی از کارآمدترین تکنولوژی های روز دنیا که در سراسر جهان با استقبال بی نظیری مواجه شده است، تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) می باشد. این روش دارای مزایای چشمگیر سازمانی بوده و باعث تحول سیستماتیک آن می گردد. در این مقاله به بررسی جایگاه مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های عمرانی و بلوغ سازمانی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Impact of Integration of Building Information Modeling Technology (BIM) and the Reengineering Process in Development Plans
Authors
ARASH DADASHI
Abstract
In general, the recent findings, in accordance with the current conditions of the construction industry, confirm the idea of evaluating the design before it is actually implemented. Accordingly, it is necessary before the implementation of the design and implementation of the construction projects, the design of the various aspects are examined and reviewed to eliminate the obstacles, problems and possible errors of the system. Traditional methods and techniques include multiple map reviews and double-checking them. This method is time-consuming compared to new technologies and technologies, and the percentage of errors is high. Therefore, more effective methods should be replaced by traditional methods. One of the most technologically advanced technologies in the world that has been unrivaled around the world is BIM. This method has significant organizational benefits and its systematic evolution. In this paper, we will examine the status of building information modeling in development projects and organizational maturity.
Keywords
Building Information Modeling (BIM), Reengineering, BIM Modeling, Civil Engineering