بررسی اثر لایه ماسه برعملکرد دینامیکی یک دال بتنی مسلح دوطرفه تحت اثر انفجار نزدیک

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1012-2018ICI (R1)
نویسندگان
کارشناس ارشد سازه-دانشگاه رازی-کرمانشاه-ایران
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر، افزایش مقاومت دال های بتن مسلح در برابر انفجار با استفاده از لایه پوشش ماسه ای می باشد. استفاده از لایه پوشش دهنده ماسه ای با توجه به ارزانی مصالح و سادگی اجرا به عنوان یک روش مناسب شناخته شده می باشد. در این تحقیق به منظور صحت سنجی مدلسازی اجزا محدود از نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات استفاده شده است. جهت بررسی دقیق تاثیر ضخامت لایه محافظ ماسه بر رفتار دال بتن مسلح، دال با ضخامت های متفاوت لایه ماسه با استفاده از تحلیل دینامیکی درگیر در نرم افزار اجزا محدود Autodyn مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی شامل کاهش ترک های شعاعی، پوسته شدگی وجوه فوقانی و تحتانی دال و همچنین کاهش حداکثر میزان تغییرمکان مرکز دال است. نتایج این تحقیق منجر به تعیین ضخامت بهینه لایه ماسه برای تامین عملکرد مورد نظر دال بهنگام انفجار می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of sand layer on dynamic performance of a double-armed reinforced concrete slab under the influence of near explosion
Authors
sara bahmanooramani, hamid toopchinezhad
Abstract
The main objective of the present research is to increase the resistance of concrete reinforced concrete slabs with sand blasting layer. The use of a sandwich layer, due to the cost of materials and the simplicity of the implementation, is a well-known method. In this study, the experimental results of the literature have been used to verify the finite element modeling. For accurate examination of the effect of sand protection layer thickness on the RC concrete slab behavior, the slab with different thicknesses of the sand layer has been studied using the dynamic analysis involved in Autodyn's finite element software. The parameters studied include the reduction of radial cracks, the shelling of the upper and lower sides of the slab, and also the reduction of the maximum variation of the center of the slab. The results of this research lead to the determination of the optimum thickness of the sand layer to provide the desired performance of the explosion-proof slab
Keywords
Modeling, Blast Loading, Coupled analyzing, RC slab, Sand, Damage level