بررسی مشخصات مکانیکی سبکدانه شیل و تاثیر آن بر مقاومت بتن سبک

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1013-2018ICI (R3)
نویسندگان
1آپتوس ایران
2هیات علمی دانشگاه خوارزمی
3دانشگاه خوارزمی
چکیده
در سال‌های اخیر، بتن سبک سازه‌ای به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند وزن کم، عایق حرارتی و صوتی مناسب و مقاومت مناسب در برابر سرما و گرما مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در حال حاضر دانه‌های لیاپور یا شیل انبساط‌پذیر که به روش فرآیند خشک در داخل کوره گردان افقی تولید می‌شود، یکی از مهم‌ترین نوع سبک‌دانه‌های مصنوعی است که کاربرد گسترده‌ای در تولید بتن سبک سازه‌ای دارد.
در این تحقیق به منظور تعیین اثر اندازه قطر بر وزن مخصوص، درصد جذب آب و مشخصات مکانیکی سبک‌دانه‌های لیاپور، آزمایش‌های مختلف بر روی سه رده از دانه بندی لیاپور انجام شده است. همچنین با ترکیب سبک‌دانه‌‌ها و ملات ماسه و سیمان و ساخت نمونه‌های با درصد حجمی 10 الی 30 درصد از سبک‌دانه‌ها و تعیین مقاومت فشاری تک محوری به بررسی مشخصات مکانیکی ماده مرکب ساخته شده از آنها پرداخته شده است. نتایج آزمایش‌ها بیانگر تأثیر قابل ‌توجه اندازه قطر سبک‌دانه‌های لیاپور بر مشخصات مکانیکی دانه‌ها و بتن ساخته شده از آنها می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation the Mechanical Properties of Expanded Shale and its Effect on Compressive Strength of Lightweight Concrete
Authors
saeed bozorgmehr nia, Seyyed hosein Hoseini Lavasani, Elham AbadehGoldar, mahtab mardani
Abstract
In recent years, lightweight concrete has attracted many attention due to features such as light weight, thermal and sound insulation and adequate resistance to cold and heat.
At present, Liapur aggregates or expanded shale, which is produced by dry process in the horizontal rotary furnace, is one of the most important type of artificial aggregates that is widely used in the production of lightweight concrete. In this research, in order to determine the effect of diameters on specific gravity, water absorption and mechanical properties of Liapur aggregate, various experiments were carried out on three classes of liapur aggregates. Also, by combining liapur aggregates, sand and cement mortar and making specimens with volumetric percentages of 10-30 percent of lightweight aggregate and determining the single-axial compressive strength, the mechanical properties of composite materials have been investigated.
The results of the experiments indicate that the size of the diameters of the expanded shale aggregates is significant on the mechanical properties of the aggregates and concrete made from them.
Keywords
Mechanical properties, Liapur, Lightweight Concrete, Artificial Aggregates, Expanded Shale