بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی پشم سنگ و پرلیت

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1016-2018ICI (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران ، واحد فومن و شفت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فومن – ایران
2گروه مهندسی عمران ، واحد فومن و شفت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فومن - ایران
چکیده
امروزه فن آوری های مختلف بتن به سرعت در حال رشد و توسعه در بخش های مختلف هستند و هر روز کاربرد های جدیدی با ظهور فن آوری های نوین به عرصه ساخت و ساز معرفی می گردد. پشم سنگ در واقع از تارهای بسیار ریز سنگ بازالت تشکیل شده است. به نظر می رسد خواص عایق حرارتی این مصالح از یک سو و نیاز به عایق نمودن بتن به عنوان یک پوشش ساختمانی را می توان از عوامل اصلی در تعریف این پروژه نام برد. 9 طرح اختلاط با درصد های مصرفی حجمی 0.5 تا 5 پشم سنگ در این مطالعه تعریف گردید و آزمون های مقاومت فشاری، خمشی، کشش غیرمستقیم و اولتراسونیک و آزمایش کوره حرارتی روی نمونه ها انجام شد و نتایج نشان می دهند که افزایش درصد پشم سنگ تا 4 درصد حجمی هرچند منجر به کاهش مقاومت های فشاری و خمشی گردیده است اما مقاومت نمونه ها در برابر حرارت به طرز محسوسی با افزایش همراه بود، به گونه ای که پشم سنگ در درصد حجمی 2 ، پس از عمل آوری تا 14.7 درصد افزایش را نیز در مقاومت نشان داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of mechanical properties of lightweight concrete containing rockwool & perlite
Authors
seyed hossein ghasemzadeh mousavinejad, shakib irani
Abstract
In today's technological world, different aspects of concrete are developing with a remarkable pace and novel applications are appeared and proposed to the construction field. Rockwool is consisted of very fine monofilaments of basalte rock. Thermal insulating properties of rockwool and insulating concrete as a building material were the main increments for conducting this research thesis. In this research, rockwool was used to design mix proportions and run some specialized tests. 9 different mix designs containing 0.5 to 5 volume percentages of rockwool was defined and fabricated and subjected to compressive strength, flexural strength, tensile strength and thermal durability test. The results showed that increasing rockwool content up to 4 volume percent leads to the reduction of compressive and flexural strengths. Nevetheless, thermal stability of specimens increased substantially as the rockwool content increased, so in 2% volumetric percentage of rockwool, after the curing period, up to 14.7% strength increase was observed.
Keywords
rockwool, concrete, Thermal Insulator, Thermal Durability