اثر نانوذرات صفر بعدی بر دوام کامپوزیت های سیمانی در معرض کلراید

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1020-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
در طول سالیان اخیر، توسعه تکنولوژی نانو در جهان بسیار قابل توجه بوده است. عامل مخرب کلراید یکی از معمول ترین عوامل خرابی بتن مسلح در محیط های خشن و دارای عوامل مهاجم می باشد. در این نوع خرابی یون های کلر با نفوذ به داخل بتن، باعث کاهش قلیاییت بتن (PH) و از بین رفتن لایه محافظ میلگرد شده و در نتیجه موجب خوردگی میلگرد و خرابی بتن می شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نانو ذرات صفر بعدی مختلف شامل تیتانیوم دی اکسید (TiO2)، خاکستر پوسته برنج (RHA)،زیرکونیوم دی اکسید (ZrO2)، اکسید آهن (Fe3O4)، اکسید آلومینیوم (Al2O3) ، سیلیسیم دی اکسید (SiO2 )و اکسید مس (CuO) بر دوام در برابر نفوذ یون کلر کامپوزیت های سیمانی بر اساس مرور مقالات پیشین می باشد. بدین منظور، در مقالات مختلف، این نانو ذرات به بتن ویا خمیر سیمان افزوده شده و سپس اثر هر یک در هر مخلوط، با مخلوط بدون نانوذرات مقایسه و نتیجه گیری شد. در نهایت نانوذرات سیلیسم دی اکسید و خاکستر پوسته برنج به دلیل عملکرد پوزولانی، پر کنندگی و هسته زایی و دیگر نانو ذرات شامل دی اکسید زیرکونیوم، اکسید آهن، تیتانیوم دی اکسید، اکسید آلومینیوم و اکسید مس به دلیل عملکرد پرکنندگی و هسته زایی، اثر مثبتی بر کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام داشتند. بنابر این استفاده از این نانوذرات موجب افزایش مقاومت کامپوزیت های سیمانی در برابر نفوذ یون کلر و همچنین کاهش خرابی بتن مسلح گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of zero-dimensional nanoparticles on the durability of cement composites exposed to chloride: a review
Authors
MohammadAmin HamediRad
Abstract
Aggressive agents of chloride ions penetration into the concrete reinforcement is one of the most usual corrosive attacks in harsh environments that leads to several destructive consequences such as reduction of serviceability and strength. Based on previous research, this study investigated the effects of zero-dimensional nanoparticles include TiO2, RHA, ZrO2, Fe3O4, Al2O3, SiO2, CuO on chloride permeability of cement composites. Results of this study showed that Nanoparticles can be very effective in improvement of durability of cement composites. Due to the nano-filler effect and the pozzolanic reaction, the microstructure became less porous and more homogeneous, which led to reduced permeability.
Keywords
Nanotechnology, concrete, Cement, durability, chloride