مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1029-2018ICI
نویسندگان
1دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
2عمران-عمران-دولتی سمنان
چکیده
استفاده از بتن‌های ویژه و توانمند در سازه‌های بتنی به علت خصوصیات منحصربه‌فرد این نوع از بتن‌ها، رو به گسترش می باشد. ازاین‌رو کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیر و زیادی بوده‌اند. از طرفی با توجه به کاربرد گسترده تیرهای عمیق در سازه هایی نظیر ساختمان های بلند، سدها، اسکله های دریایی، دیوارهای برشی و ....، بنابر این بررسی رفتار آنها برای طراحان سازه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از مهمترین مشکلات در سازه های بتنی، تردی و شکنندگی نسبی و عدم قدرت باربری بعد از ترک خوردگی و در نتیجه طاقت و قدرت جذب انرژی پایین بتن می باشد. یکی از روش های غلبه بر این مشکل مسلح کردن بتن به الیاف می باشد که سبب تشکیل ترک‌های ریز چندگانه می گردد که مشخصه اصلی تامین شکل‌پذیری کششی مصالح HPFRCC است. با توجه به بررسی عمده استفاده از این مصالح بر روی رفتار خمشی و کمتر مورد توجه قرار گرفتن رفتار برشی، در این تحقیق اقدام به بررسی رفتار برشی این مصالح در تیرهای عمیق شده است. در این راستا پاسخ تجربی تعداد 5 تیر شامل تیرهای ساده عمیق مسلح HPFRCC تحت بار متمرکز در وسط دهانه با نسبت دهانه برشی به عمق 75/0مورد بررسی قرار گرفته است. تیرهای عمیق گروه اول با درصد متفاوت الیاف 0، 1 و 2 درصد و تیر های گروه دوم با الیاف فولادی 0 و 2 درصد ساخته شد. نمونه های گروه اول فاقد آرماتور برشی جان و نمونه های گروه دوم دارای آرماتور برشی جان می باشند. پس از انجام آزمایشات، ملاحظه گردید که با افزایش درصد الیاف فولادی در تیر های عمیق، ظرفیت باربری و همچنین شکل پذیری نمونه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Laboratory study of shear behavior of High Performance Fiber Reinforced Concrete DEEP BEAM
Authors
ABUZAR HAMZENEJADI, ALI Kheyroddin
Abstract
The use of concrete and special concrete in concrete structures is expanding due to the unique properties of this type of concrete.Therefore, fiber reinforced cement composites have seen remarkable advances in recent years. On the other hand, due to the wide use of deep beams in structures such as tall buildings, dams, sea docks, shear walls, etc., their behavior to designers of the structure is of special importance.One of the most important problems in concrete structures is the relative brittleness and brittleness, and the lack of power of the bearings after cracking and, as a result, the durability and low absorption capacity of concrete.One way to overcome this problem is to articulate concrete into fibers, which results in the formation of multiple micro-cracks, which is the main characteristic of the tensile strength of the HPFRCC materials.According to the main study of the use of this material on bending behavior and less attention to shear behavior, in this research, the shear behavior of these materials in deep beams has been investigated.In this regard, the experimental response of 5 artillery shells, including deep-armed HPFRCC beams under central load in the middle of the span with a shear span ratio of 0.75, was investigated.Deep beams of the first group were made with different percentages of fibers 0, 1 and 2%, and beams of the second group with steel fibers 0 and 2%. The first group did not have a shear reinforcement and the second group had shear reinforcement. After the experiments, it was observed that with increasing the percentage of steel fibers in the beams, the bearing capacity as well as the ductility of the specimens increased significantly.
Keywords
DEEP BEAM, High Performance Concrete, STEEL FIBER, HPFRCC