شبیه سازی و آنالیز اتصال تیر به ستون بتنی پیش ساخته توسط نرم افزار اجزاء محدود

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1035-2018ICI (R3)
نویسندگان
مشهد-دانشگاه صنعتی سجاد-دانشکده عمران
چکیده
در دهه های اخیر برای جبران سرعت ساخت پایین تر سازه های بتنی در مقایسه با سازه های فولادی، اجرای سازه بتنی به صورت پیش ساخته مد نظر قرار گرفته است. اجرای سازه های بتن پیش ساخته در کارخانه علاوه بر افزایش سرعت اجرا به بهبود کنترل کیفیت آن نیز کمک می کند. یکی از مسائل چالش برانگیز در سازه های بتنی پیش ساخته نحوه اجرای اتصالات صلب می باشد. هدف اصلی در این مقاله، شبیه سازی اتصال پیش ساخته تیر به ستون بتنی با جزئیات پیچیده در نرم افزار اجزای محدود می باشد.
روش اجزای محدود یکی از متداول ترین روش های حل مسائل مهندسی است. هزینه کمتر نسبت به روش های آزمایشگاهی، دقت بالا در تحلیل و امکان اعمال شرایط مرزی به صورت دقیق، باعث تمایز این روش با دیگر روش ها شده است. با این حال در کنار مزایا، می‌توان به معایبی از جمله عدم تطابق شرایط آزمایشگاهی و نرم افزاری، تأثیر نوع و اندازه مش‌های انتخابی بر دقت حل مسأله و عدم امکان تعریف مشخصات مصالح مطابق با شرایط آزمایشگاهی اشاره کرد. حضور مصالح مختلف با مدل‌های رفتاری متفاوت در کنار یکدیگر و نحوه مدلسازی اندرکنش بین مصالح باعث پیچیدگی هر چه بیشتر مدلسازی اتصال بتنی پیش ساخته می‌شود. اصلی ترین مسأله در روند شبیه سازی اتصال انتخابی، تعریف صحیح قیود در نرم افزار به منظور تأمین هر چه بیشتر شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. در فعالیت پژوهشی انجام شده برای معرفی یک اتصال بتنی پیش ساخته، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی صرف مدلسازی صحیح و صحت سنجی اطمینان بخشی از نمونه‌های آزمایشگاهی شده است. در این مقاله روش حل چالش‌های پیش روی مدلسازی اتصال بتنی پیش ساخته مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Simulation and analysis of precast concrete beam to column connection with finite element software
Authors
Niloofar Raoof Sheibani, Iman Shakibapour
Abstract
In recent decades, the implemention of precast concrete structures has been considered to compensate the lower construction speed of concrete structures compared to steel structures. Execution of precast concrete structures at the factory. increases the speed to constructions and helps to improve its quality control. One of the challenging issues in precast concrete structures is the methodology to perform rigid connections. The main objective of this paper is to simulate a precast concrete beam to column connections with complex details in Abaqus finite element software.
Finite element method is one of the most common methods for solving engineering problems. It is distinguished from other methods by having lower costs compared to the laboratory methods, having higher analysis speed and accutacy, and the possibility of applying the boundry conditions accurately. Naturally, in addition to these advantages, there are some disadvantages such as: the mismatch between the laboratory and software conditions, the effect of the type and size of the selected elements on the accuracy of the problems, the impossibility of full defintion of the material property. The presence of different materials with different behavioral models along with each other ande the modeling of the interaction between the materials makes the complexity of the preconfigured concrete connection more complicated.The main issue in the process of selective connectivity simulation is the proper definition of the constraints in the software in order to provide the best possible laboratory conditions. In the research activity carried out to introduce a precast concrete connection, it has made a considerable amount of time and energy fot correct modeling and verification of the assured part of the laboratory samples. In this paper, writers have been trying to solve the challenges ahead of modeling and verification of a precast concrete connection for several months in order to share with enthusiasts.
Keywords
finite element, Precast, Simulation of concrete beam to column connection