بررسی موردی ارتباط مقاومت‌‌ میان‌مدت و درازمدت بتن جهت کمک به استحکام ساختمان‌ها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.25 MB)
نویسندگان
رئیس آزمایشگاه تحقیق و توسعه سیمان تهران
چکیده
در این مقاله با نگرشی عمومی-کاربردی در صنعت ساختمان، عوامل موثر در ارتباط مقاومت‌های میان‌مدت با کوتاه و درازمدت بتن جهت کمک به استحکام و دوام ساختمان‌ها بررسی شده‌اند. لیکن با ساخت مخلوط‌های بتن آزمایشگاهی بسیار متعدد (34 طرح اختلاط و 408 آزمونه)، روند کسب مقاومت کوتاه، میان و درازمدت طی سنین 7، 28، 90، 180، 365 روزه برای یک سیمان پرمصرف در صنعت ساختمان تهران کنترل گردید. در این مخلوط‌های بتن معمولی با عیار سیمان kg/m3 350 که همگی در شرایط یکسان تهیه شدند، تنها پارامتر متغیر سیمان بود. این نتایج نشان دادند که میانگین نسبت‌های مقاومت فشاری به صورت 75%=28روزه/7روزه، 115%=28روزه/90روزه، 121%= 28روزه/180روزه، 125%=28روزه/365روزه و مجموع آنها، 440% بودند که تقریبا برای همه مخلوط‌ها (سیمان‌ها) این پارامتر (مجموع 4نسبت مذکور) در این حدود می‌باشد. برای کنترل نفوذپذیری بتن سخت شده که یکی از شاخص‌های موثر در دوام بتن است، از آزمایش‌های تعیین جذب آب موئینه به روش ISIRI 19895 و نیز تعیین جذب آب حجمی به روش BS 1881-122 برای آزمونه‌های 28روزه استفاده گردید. لیکن بطور میانگین نرخ جذب آب اولیه: mm/√s 4-10×58، نرخ جذب آب نهائی: mm/√s 4-10×178 و جذب آب حجمی 4/5% بود. مقایسه نتایج دو سری آزمایش، ارتباط واضحی مابین نتایج مقاومت فشاری درازمدت و نفوذپذیری در بتن را نشان نداد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The case study of the relationship between midterm & long-term compressive strength of concrete to increase the stability of buildings.
Authors
Ali Akbar Kafash Bazari
Abstract
In this paper, with a general & practical attitude to building industry, in order to increase the stability of buildings, the parameters effective in the relationship between midterm and long & short-term compressive strengths of concrete have been checked. So, the trend of the progress of compressive strength concrete during 7, 28, 90, 180, 365 days for a high- consumed (brand of) cement in Tehran Building industry was investigated by making many laboratory concrete mixes (34 mixes & 408 specimens). In these normal concretes with 350 kg/m3 cement_ all prepared in the same condition_ the only variable parameter was cement. The results showed that the average of the ratio of compressive strength was in the form of 7days/28days=75%, 90days/28days=115%, 180days/28days=121%, 365days/28days=125% and the total ratio was 440%. This total ratio is nearly the same for all mixes (Sum of 4 ratio mentioned). To control the permeability of concrete mixes which is one of the indexes affecting durability of concrete, some experiments of the rate of water absorption (Standard Test Method ISIRI19895) and determination of water absorption (Standard Test Method BS-1881-122) for on 28-day specimen has been carried out. So, in average, the initial rate of water absorption was about 58 ×10-4 mm/s1/2 , the secondary rate of water absorption about 178×10-4 mm/s1/2 and water absorption about 5.4%. The comparison of the results of the two tests didn’t show a clear relationship between long-term compressive strength and the permeability of concrete.
Keywords
concrete, Midterm Strength, durability, stability buildings