خصوصیات مکانیکی و محافظتی بتن های حاوی پودر باریت و گرافیت در برابر اشعه ی گاما

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1045-2018ICI (R3)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران ، واحد فومن و شفت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فومن – ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
در این تحقیق، ضریب تضعیف خطی دو سری از آزمونه های بتنی حاوی پودر باریت بعنوان جایگزین درصدی از ماسه، با و بدون پودر گرافیت تحت اشعه گاما با چشمه ی 137-Cs مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقاومت فشاری و سرعت پالس اولتراسونیک نیز تعیین گردید. کلیه آزمونه های بتنی دارای عیار مواد سیمانی Kg/m3400 و نسبت آب به سیمان 4/0 در دو سری تهیه شده اند. در سری اول شامل پودر باریت با درصدهای 10، 25، 50، 75و 100 درصد جایگزین ماسه و در سری دوم پودر باریت با درصدهای ذکر شده به همراه 10درصد پودر گرافیت تهیه شد. نتیجه تحقیقات ناشی از این بود که آزمونه ی حاوی 10% پودر باریت به همراه 10% پودر گرافیت می تواند مقدار بهینه جهت حفاظت در برابر اشعه گاما باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Mechanical and protective properties of concrete containing barite and graphite powder against gamma rays
Authors
seyed hossein ghasemzadeh mousavinejad, samira kazemi rad
Abstract
In this study, the Linear attenuation coefficient of two series of concrete samples containing barite powder with sand replacement, with and without graphite powder under gamma-ray with a Cs-137 source was investigated. The compressive strength and ultrasonic pulse rate were also determined. All concrete specimens containing cementitious materials of 400 Kg/m3 and 0/4% water to cement ratio are presented in two series. Concrete samples in the first series consisted of barite powder with 10%, 25%, 50%, 75% and 100% sand replacement, and in the second series, barite powder with the above different percentages including 10% graphite powder was prepared. The result of the research was that a sample containing 10% of barite powder plus 10% of graphite powder could be the optimum value for protecting against gamma-ray.
Keywords
Gamma-ray, Linear attenuation coefficient, barite powder, graphite powder