بررسی تاثیر الیاف شیشه روی خواص مکانیکی کامپوزیت های سیمانی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.22 MB)
کد مقاله : 1052-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، خواص مکانیکی مخلوط‌های پایه سیمانی مسلح شده با الیاف شیشه موردبررسی قرارگرفته و با مخلوط شاهد که فاقد هرگونه الیاف می‌باشد، مقایسه شده است. در مخلوط‌های موردمطالعه سیمان پرتلند و کلسیم آلومینات به‌عنوان عامل چسباننده در ساختار استفاده‌شده‌اند. به‌منظور بررسی مخلوط‌های موردمطالعه از آزمون مقاومت فشاری، مقاومت نهایی خمشی چهار نقطه‌ای، چقرمگی و ضربه بر نمونه‌های حاوی ۲ و ۴ درصد (درصدی از حجم کل مخلوط) الیاف شیشه که نسبت قطر به طول آن برابر 0052/0 می‌باشد، استفاده‌شده است. بر اساس آزمون‌های صورت گرفته، نتایج حاکی از آن است که مخلوط‌های مسلح شده با الیاف به‌مراتب مقاومت خمشی بیشتری نسبت به مخلوط شاهد (مخلوط فاقد الیاف) داشته‌اند و افزایش درصد الیاف شیشه، افزایش مقاومت خمشی را به همراه داشته است و این در حالی است که الیاف در ساختار مخلوط‌ها تأثیر ناچیزی بر مقاومت فشاری نسبت به مخلوط شاهد داشته‌اند. همچنین مشاهده گردید که با افزودن الیاف، میزان چقرمگی و مقاومت در برابر ضربه نمونه‌ها بهبود یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of glass fiber on the mechanical properties of cement composites
Authors
sarvenaz moetamed
Abstract
In this research, the mechanical properties of cement based mixtures with glass fiber were compared with plain blend. In this study, a type II portland cement and a calcium aluminate cement have been used. In order to investigate the mechanical characteristics, the tests including compressive strength, the flexural strength, toughness and impact resistance of the mixtures were evaluated at ages from 28 days to 90days. Glass fiber was incorporated in the mixes at replacement levels of 2 and 4 percent (percent of the total volume of the mixture). Based on the results, the fiber-reinforced mixtures had higher flexural strengths compared to the plain mixture (fiber-free mixture) and by increasing the percentage of glass fiber, the final flexural strength was increased, however the glass fibers had little effects on the compressive strength compared to the plain mixture. It was also observed that by adding fibers the toughness and impact resistance of the specimens were also improved.
Keywords
Portland cement, Calcium aluminate cement, glass fiber