تأثیر باکتری بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن مسلح به الیاف پلی پروپیلن

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1061-2018ICI (R2)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران
چکیده
بتن یکی از مهم‌ترین مواد ساختمانی است ولی به کارگیری بتن غیر مسلح، به علت تردی و ضعف در برابر نیروهای کششی عملاً کاربرد چندانی ندارد. این عیب بزرگ بتن را با مسلح کردن آن به میلگرد‌های فولادی برطرف می‌کنند اما در بعضی مقاطع استفاده از میلگرد غیر ممکن است که برای رفع این مشکل از الیاف استفاده می‌کنند. از جمله عیوب چشم گیر بتن مسلح به الیاف، میزان تخلخل زیاد آن است که اثرات منفی بر مقاومت فشاری بتن دارد. هم چنین در بتن ریز ترک‌هایی ایجاد می‌شود که در طول زمان این ریز ترک‌ها بزرگ‌تر شده و دوام بتن را به خطر می‌اندازند. یکی از روش‌های کارآمد و دوست دار محیط زیست برای بستن منافذ و ترک‌ها در بتن، استفاده از باکتری در آب اختلاط بتن است. بعضی از باکتری‌ها در حضور اوره و منبع کلسیم توانایی تشکیل رسوب کلسیم کربنات را دارند. در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن با درصد حجمی 3/0 و نوعی از باکتری از خانواده‌ی باسیلوس‌ها با غلظت 107 سلول بر میلی لیتر در آب اختلاط بتن استفاده شده است. برای عمل آوری نمونه‌ها از محیط آب حاوی اوره و کلسیم لاکتات استفاده شده و در دو سن 28 و 90 روز این عمل آوری انجام شده است. استفاده‌ از باکتری کاهش جذب آب را نسبت به نمونه‌های شاهد نشان داده است. هم‌چنین استفاده از باکتری باعث کاهش مقاومت فشاری بتن شده است؛ اما استفاده‌ی هم زمان باکتری و الیاف باعث بهبود این پارامتر گردیده است. استفاده از باکتری در کنار منبع کلسیم باعث کاهش تخلخل بتن الیافی شده است و به دنبال آن کاهش جذب آب مشاهده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Influence of bacteria on compressive strength and water absorption of concrete reinforced by polypropylene fibers
Authors
nasrin karimi, Davood Mostofinejad
Abstract
One of the most important construction materials is Concrete, but the use of unreinforced concrete is practically lack due to tightness and weakness facing tensile forces. This great shortage removes by reinforcing steel bars, but in some sections, it is impossible to use fibers to correct the problem. One of the major defects in fiber-reinforced concrete is high porosity, which has a negative effect on the compressive strength of concrete. Also, it creates cracks in concrete which, through time, these micro-cracks rise and threaten the durability of concrete. One of the most efficient and environmentally friendly methods for decreasing pores and cracks in concrete is the use of bacteria in concrete mixing water. Some bacteria in the presence of urea and calcium source have the potential to form calcium carbonate precipitations. In this research has been used polypropylene fibers volume fraction of 0.3% and a kind of bacteria of the Bacillus strain with a concentration of 107 cells /ml in concrete mixing water. Curing the specimens was done, the water containing urea and calcium lactate used at the various ages of 28 and 90 days. Use of bacteria has shown a reduced water absorption in comparison of control specimens. Also, bacteria has reduced the compressive strength of concrete but the use of bacteria and fibers together improves this parameter. The bacteria in the presence of calcium source reduces the porosity of the fiber-reinforced concrete which leads to a reduction in the water absorption.
Keywords
fiber-reinforced concrete, bacteria, calcium lactate, water absorption, compressive strength