ترمیم سطحی بیولوژیکی بتن مسلح به الیاف پلی پروپیلن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1062-2018ICI (R2)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران
چکیده
وجود منافذ در بتن مسلح به الیاف از مهم‌ترین عوامل ضعف دوام بتن است. منافذ بتن را می‌توان با استفاده از یک عامل ترمیمی ویژه پر کرد. بیش‌ترین روش‌هایی که برای افزایش ظرفیت ترمیمی بتن پیشنهاد شده‌اند اساس شیمیایی دارند. اگر چه تولیدات ارگانیک و غیر ارگانیک مختلفی برای محافظت سطح بتن وجود دارد هم‌چنان پیدا کردن روشی برای محافظت بتن که سازگار و دوست دار محیط زیست باشد موضوع مورد مطالعه‌ی تحقیقات است. استفاده از باکتری تولید کننده‌ی کلسیم کربنات در بتن یا روی بتن منجر به بهبود مقاومت و دوام بتن می‌شود. هدف این تحقیق بررسی ترمیم بیولوژیکی بتن است که با فراهم کردن محیطی برای باکتری‌ها بر روی سطح بتن انجام می‌شود. به منظور ترمیم سطحی بتن مسلح به الیاف پلی پروپیلن، الیاف پلی پروپیلن با طول 6 میلی متر و میزان 3/0 درصد حجمی و باکتری با غلظت 107 سلول بر میلی لیتر در آب مقطر (حاوی محیط کشت نوترینت براث) استفاده شده است. این باکتری روی سطح بتن الیافی اسپری و یک لایه آگار که با کلسیم لاکتات و اوره و آب مقطر مخلوط شده، استفاده می‌شود. نمونه‌های ترمیم شده تحت آزمایش جذب آب و نفوذ پذیری در برابر آب قرار می‌گیرند. نتایج نشان داد که سطح نمونه‌های ترمیم شده در برابر جذب آب مقاوم‌تر و نفوذ پذیری در برابر آب این نمونه‌ها هم کاهش یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Surface Biological Treatment of Polypropylene Fiber-reinforced Concrete
Authors
nasrin karimi, Davood Mostofinejad
Abstract
The existence of pores in fiber-reinforced concrete is one of the most important factors threats its durability. The pores may be filled using a specific healing agent in concrete matrix. Most of the various healing agents have been proposed for enhancing the healing capacity of concrete are chemical based. Although there are various types of organic and inorganic products to protect the surface of concrete, it is still a matter of research to find a more compatible and environmentally friendly method for defending the concrete. Bacterial carbonate precipitation has been turned into a promising technique in concrete technology. Using carbonate-producing bacteria in or on concrete has led to significant improvements in concrete strength and durability. The intention of this study is to investigate the improvement of concrete biological treatment providing a proper environment for bacteria cells applied on concrete surface. For surface treatment of polypropylene fiber-reinforced concrete, Polypropylene fibers with a 6-mm length were used at the content of volume fraction 0.3% and bacteria was used at 107 cell/ml concentration in distilled water (containing nutrient broth medium). To do so, bacteria were sprayed on fiber-reinforced concrete and a layer of agar that was mixed calcium lactate, urea, and water, was used on the surface of the specimens. These treated specimens were tested for water absorption and water permeability. The results indicated that surface of the biologically treated specimens are more resistant to ingress of water and also reduced the water permeability by surface treatment.
Keywords
fiber-reinforced concrete, bacteria, surface treatment, agar, nutrient broth