بررسی اثر پلی استر غیراشباع و وینیل استر بر خصوصیات رفتاری و مکانیکی بتن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1067-2018ICI (R1)
نویسندگان
عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
بتن اصلاح شده با پلیمر، با ترکیب پلیمر و سیمان با هدف افزایش دوام و چسبندگی تولید می شود. حضور ذرات پلیمر سبب تشکیل فیلم پلیمری و افزایش حفرات هوای بسته در بتن می شود که در نهایت منجر به کاهش نفوذپذیری، مقاومت فشاری و مقاومت کششی می شود. در مقاله ی حاضر اثر پلی استر غیر اشباع و وینیل استر در درصدهای 3، 5، 8 و 10 درصد، در جایگزینی با سیمان مورد بررسی قرار گرفت. درصد هوا، روانی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب و نحوه‌ی شکست از آزمایش های مورد مطالعه در این تحقیق بود. نرخ کاهش مقاومت کششی به علت عملکرد بهتر پلیمر در کشش از مقاومت فشاری کمتر است. عملکرد پلیمر وینیل استر در تحمل مقاومت به مراتب بهتر از پلی استر غیر اشباع بود و سبب کاهش کمتر مقاومت ها شد. این مقادیر برای درصدهای 3، 5، 8 و10، در مقاومت فشاری به ترتیب، 10، 19، 26 و 31 و در مقاومت کششی 2، 11، 19 و 24 بود. همچنین مقدار جذب آب در نمونه های حاوی پلی استر غیر اشباع حدود 0.2 الی 0.4 درصد کمتر از نمونه های حاوی وینیل استر بود. خط شکست نمونه های مکعبی با اضافه کردن پلیمر، تقریبا به موازات جهت اعمال بار تمایل پیدا کرد. اما مقدار خرابی در نمونه های وینیل استر به مراتب بیشتر است. در نمونه های استوانه ای نیز با افزایش پلیمر طول خط شکست ها و تعداد آنها در قیاس با بتن شاهد کمتر شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of unsaturated polyester and vinyl ester on the behavioral and mechanical properties of concrete
Authors
ali amani, Mojtaba Fathi
Abstract
Polymer modified concrete is produced by combining polymer and cement to increase durability and adhesion of concrete. The presence of polymer leads to formation polymer film and increases the closed pores in concrete, which ultimately results in reducing permeability, compressive strength and tensile strength. In this paper, the effect of unsaturated polyester and vinyl ester was investigated in 3, 5, 8 and 10 percent replacement with cement. The Air content, slump, compressive strength, tensile strength, water absorption, energy absorption, and failure mode are the experiments carried out in this study. The tensile strength reduction rate is less than the compressive strength due to better polymer performance in tension. The performance of vinyl ester polymer in resistance is better than unsaturated polyester. This mention issue caused the strength reduction. In 3, 5, 8 and 10 percent replacement of polymer with cement, respectively reduces the compressive strength by 10, 19, 26 and 13 percent. Also, for mentioned replacement percent, 2, 11, 19 and 24 percent reduction in tensile strength was achieved. Also, the amount of water absorption in samples containing unsaturated polyester was about 0.2 to 0.4 percent less than that of vinyl ester. By adding polymer, the fracture line of cube samples tended to parallel direction of loading. But the failure mode in vinyl ester samples is higher than those sample. The fracture line of cube samples, with the addition of polymer, tended to roughly parallel to load. But the failure rate in vinyl ester samples is far higher. In cylindrical samples, the length of the fracture lines increased with the increase of the polymer, and their number was lower than the control concrete.
Keywords
PMC, Unsaturated polyester, Vinyl ester, compressive strength, Failure mode