ارزیابی تحلیلی رفتار ستونهای پلهای بتن مسلح در معرض حرکات افقی وقائم زمین لرزه در حوزه نزدیک گسل

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1070-2018ICI (R4)
نویسندگان
چکیده
1 اندازه گیریهای حرکات زمین در طول زمین لرزه های گذشته نشان میدهد که شتاب قائم زلزله میتواند به بزرگی شتاب های زمین لرزه در جهت افقی برسد و یا حتی ممکن است در بعضی موارد از این شتاب ها نیز تجاوز نماید. تحقیق حاضر اثر مؤلفه قائم زلزله را روی پایه ها(ستونهای)پل بتن مسلح را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحلیلها روی ستون پل ها، یکبار با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم وافقی و بار دیگر بدون در نظرگرفتن اثر مؤلفه قائم تحت نرم افزار آباکوس انجام شد و نتایج تحلیلها در دو حالت مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد تغییر میزان تقاضای نیروی محوری ستون به طور قابل ملاحظهای به وسیله حرکات قائم زلزله تشدید میشوند. همچنین در زلزله های اخیر (lamaprieta,Northridge,Kobe) آسیب برشی وشکست برشی ستونها شایع بودکه همگی نشان دهنده افزایش قابل توجه نیروی محوری در ستونهای بتن مسلح تحت تاثیر حرکات قائم زمین است که در واقع به معنی تحلیل رفتن ظرفیت برشی ستونهاست. ]1-7[
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
(Analytical Evaluation of the behavior of RC bridge piers subjected to horizontal and vertical earthquake motion in near Fault.)
Authors
ali kasary gilak
Abstract
Measurements of earth movements during the past earthquakes indicate that the vertical acceleration of an earthquake can reach the magnitude of earthquake acceleration in a horizontal direction, or even may in some cases exceed these accelerations. The present study examines the effect of the vertical component of the earthquake on the concrete of the RC bridges piers (columns). The results of the analyzes on the bridge column were performed once, taking into account the effect of the vertical component and again, without considering the effect of the vertical component under the Abaqus software And the results of the analysis were compared in two ways. The results show that the displacement of the pivot axial force demand is significantly exacerbated by the vertical movement of the earthquake. Also, in recent earthquakes (lamaprieta, Northridge, Kobe), shear damage and shear failure of the columns were common, all indicating a significant increase in the axial force in the reinforced concrete columns under the influence of the vertical movement of the ground, which in effect meant the slipping capacity of the columns was reduced. [1-7]
Keywords
Bridge column, Vertical component of earthquake, Horizontal component of earthquake, Dynamic analysis, Record near fault