تخمین عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن با رویکرد فرآیندی و استفاده از روش GUM

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.59 MB)
کد مقاله : 1074-2018ICI (R3)
نویسندگان
شرکت مهندسی تردد راهنما
چکیده
کلمه عدم قطعیت به معنی تردید در خصوص اعتبار نتیجه است. همیشه اختلافی بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی وجود دارد. عدم قطعیت اندازه گیری در حقیقت میزان پراکندگی نسبت به نتیجه اندازه گیری شده می باشد که اطلاعاتی درباره کیفیت اندازه گیری ارائه می دهد. از آنجا که ارائه نتایج آزمون به همراه گزارش مقدار عدم قطعیت آن، از سوی مراکز و آزمایشگاههایی صورت می پذیرد که دارای گواهینامه IEC/ISO 17025 بوده و آن را به عنوان یکی از الزامات استاندارد مربوطه تخمین و تعین کرده اند، ولی در مورد سایر آزمایشگاهها به دلیل عدم تخمین یا محاسبه صحیح عدم قطعیت آزمون نمی توان از درستی و دقت نتایج ارائه شده توسط آنها، اطمینان حاصل کرد.

از آنجا که تعیین مقاومت فشاری بتن به عنوان یکی از رایج ترین آزمایشات فیزیکی بتن تقریبا در اکثر پروژه های عمرانی یکی از معیارهای رد یا قبول بتن تولید یا اجرا شده می باشد و از این طریق بتن در رده های مختلف مقاومتی طبقه بندی می شود، لذا عدم تخمین و محاسبه صحیح عدم قطعیت در اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری توسط آزمایشگاه ها، در رد یا قبول نتایج حاصله توسط ناظران، شبهه ایجاد خواهد کرد و ممکن است باعث تصمیم و داوری نا صحیح در تفسیر و تحلیل نتایج حاصله گردد، لذا در مقاله حاضر سعی شده است روند تخمین عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن با رویکرد فرآیندی و بکارگیری روش GUM)1) که در یک مطالعه موردی در آزمایشگاه شرکت مهندسی تردد راهنما تعیین شده است، ارائه گردد. به منظور دستیابی به این هدف، تمامی عوامل تاثیرگذار برآزمون مقاومت فشاری (منابع عدم قطعیت) در تمامی مراحل انجام آزمون با رویکرد فرآیندی، شناسایی و با کمی نمودن مولفه های آن و بکارگیری روش (GUM) به صورت مرحله به مرحله، عدم قطعیت مرکب و بسط یافته محاسبه و تخمین زده شد که می تواند الگوی مناسبی جهت محاسبه صحیح عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن برای استفاده در کلیه آزمایشگاه های مربوطه باشد به طوری که با تعیین و تخمین صحیح عدم قطعیت می توان باعث افزایش اعتبار نتایج ارائه شده و همچنین اطمینان از صحت و درستی آنها گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Estimation of Measurement Uncertainty of the Testing Compressive Strength of Concrete with a Process Approach & Using the GUM
Authors
mitra manouchehri, tooraj Najaf abadi poor, majid nourani, ali mohamad Farokhi
Abstract
In literal meaning, uncertainty is a state of doubt about the result credibility. There are always be differences between true value and measurement result. In fact, measurement uncertainty characterizes the dispersion of the values that could reasonably by attributed to the measurand which states some information about quality of measurement. However, reporting test result with its measurement uncertainty is presented by the laboratories which could be achieved IEC/ISO 17025 certificate from the valid laboratory Accreditation Body (AB). In one hand, measurement uncertainty is estimated as the technical requirements of IEC/ISO 17025 in the mentioned laboratories ,on the other hand, in the rest of laboratories cannot be able to trust in presented results in terms of accuracy and precision in measurement due to lack of estimation of measurement uncertainty.
Determining compressive strength of concrete which is known as one of the most popular physical characteristics of concrete, is one of the most important criteria to accept or reject the test result of produced or executed concrete. In this way, concrete is graded in different categories which causes supervisors to be in doubt in accepting or rejecting the test result due to lack of estimation or correct determination of measurement uncertainty of the compressive strength of concrete by laboratories. It might be caused to make wrong decision and judgment in analysis and interpretation of the result. Therefore, in the current study, estimation of measurement uncertainty of the testing compressive strength of concrete with a process approach & Using the GUM in a case study of Taradod Rahnama Engineering CO. laboratory has been presented. To achieve this main objective, all the effective components of the testing compressive strength were identified and quantified then by using the GUM, in step by step to calculate combined uncertainty and finally expanded uncertainty. This study can be as an appropriate pattern to determine correct measurement uncertainty of the testing compressive strength of concrete in order to use in related laboratories to increase the result credibility and trust in presented results in terms of accuracy and precision in measurement.
Keywords
: Testing Compressive Strength of Concrete, Estimation of Measurement Uncertainty, Error, Process Approach, the GUM, and Uncertainity