بررسی خصوصیات بتن تازه و خواص مکانیکی و دوامی بتن خودتراکم حاوی متاکائولن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1075-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
امروزه کاهش عمر مفید و هزینه‌های تعمیر و بازسازی سازه‌های بتنی آسیب دیده در اثـر خـوردگی و دیگـر عوامـل مخـرب از یک سو و افزایش قیمت سیمان در جهان و تولید بیش از یک تن گاز CO2 و حدود 180 کیلوگرم گرد و غبار به ازای تولید هر تن سیمان از سوی دیگر باعث شده تا استفاده از موادی به عنوان جایگزین سیمان در بتن ضروری به ‌نظر برسد. متاکائولن یک ماده‌ی معدنی فرآوری شده است که علاوه بر خاصیت پرکنندگی ساخت بتن خودتراکم دارای خاصیت پوزولانی نیز می-باشد. و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولید این ماده نسبت به کلینکر بسیار کمتر می‌باشد. از این‌رو در این تحقیق درصدهای 0، 10، 15، 20 و 25 از متاکائولن در بتن خودتراکم جایگزین سیمان ‌شد. بر همین اساس 5 مخلوط بتنی با نسبت آب به چسباننده ثابت 38 درصد تهیه شد. برای تهیه این مخلوط‌ها از یک نوع فوق روان‌کننده، با پایه پلی کربوکسیلات استفاده شد. پس از ساخت هر مخلوط ابتدا برخی خواص رئولوژی آن شامل جریان اسلامپ، زمان T50، جعبه L، جعبه U و قیف V شکل مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مکانیکی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شامل مقاومت فشاری و مقاومت کششی دو نیم شدن در سنین 7، 28، 56 و 90 روز می‌باشد. همچنین ویژگی‌های دوامی مورد نظر در این مطالعه شامل تعیین جذب آب، مقاومت در برابر چرخه‌های ذوب و یخ، مقاومت در برابر نفوذ آب تحت فشار و مقاومت الکتریکی ویژه بتن می‌باشد. در پایان نتایج بهینه برای هرکدام از متغیرها تعیین شد که نشان‌دهنده‌ی عملکرد مثبت آزمونه-های حاوی متاکائولن در مقایسه با بتن بدون متاکائولن می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating specifcations of fresh concrete and the mechanical and durability properties of self-compacting concrete containing metakaolin
Authors
hamid najafi
Abstract
Nowadays, a decline in usable life and the cost of repair and reconstruction of damaged concrete structures due to corrosion and other destructive factors in one hand, and a rise in international cement cost and emission of more than one ton of CO2 gas and about 180 kilograms of dust against each ton of cement production on the other hand, has given rise to the use of a substance as a replacement for cement in concrete as something necessary. Metakaolin is a produced mineral substance, which besides having the filling feature in producing self-densed concrete has also pozzolan feature. It is noteworthy that environmental pollution caused by producing this substance is a lot less than clinker. Therefore, in the research the respective percentage of 0, 10, 15, 20, 25 Metakaolin was replaced with cement in self-densed concrete. Accordingly, 5 concrete compounds with the scale 38 percentage of water against agglutinate were provided. In order to prepare these compounds a super poly-carboxylic-based lubricant was used. After producing any compound, some of its rheological features including Slump flow, T50 time, L box, U box and V funnel were checked in the first place. Mechanical features which were studied in this research included bisected pressurized resistance and tensile resistance at stages of 7, 28, 56 and 90 days. Moreover, persistive features in this study included determining water absorption, resistance against melting and freezing cycle, resistance against penetration of water under pressure and specified electrical resistance of concrete. Finally, optimal results for each variable were determined which indicates positive function experimental samples containing Metakaolin comparing with non-Metakaolin concrete ones.
Keywords
Key words: self-densed concrete, metakaolin, rheological features, mechanical features, persistive features