معرفی انواع بتن ومحلهای مورد استفاده با نگرشی به بتن Roller- Compacted Concrete RCC))وروش اجرای ان جهت پلاک پی زیرپل فلزی درسدبتنی وزنی کوثر

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1088-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
با توجه به حجم بالای بتن مصرفی در سد های بتنی،وزنی واینکه بخش عمده ای از حجم بتن بدنه سد عملکرد سازه ای نداشته وصرفا تامین کننده وزن کافی برای پایداری بدنه سد می باشد ضرورت استفاده از چندین نوع بتن با مقاومت های مختلف درمحل های که جریان اب وجود ندارد ویا اینکه جریان اب بصورت ضعیف و متوسط ودر بالادست سد ولایه فوقانی اسکی جامپ با شدت جریان زیاد می باشد ناچاریم از بتن های بانسبت های مختلف اب به سیمان،سیمان ومواد افزودنی ومصالح سنگی استفاده کنیم .تهیه انواع بتن وتولید مصالح سنگی تجهیزات(سنگ شکن)بتن ساز مرکزی با ظرفیت بالاوبا توجه به محدودیت دمای بتن در قسمت های مختلف سد نیاز به دستگاه تولید یخ پولکی وخنک کردن مصالح و اب مصرفی در کنار بچینگ ضروری به نظر می رسد .با توجه به چا لش های موجود ومشخصات فنی مربوط به عملیات بتن ریزی مطابق اسناد طرح واستاندارد های موجود و گزارشات ازمایشگاه ودستگاه نظارت سد کوثرومشخصات فنی عملیات بتن ریزی،شرکتIIGH (انستیتوی بین المللی ژئومکانیک وهیدرو انرژی کشور روسیه )طراح ومشاور همکارسد سال 1997 میلادی و همچنین گزارش های عملیات علمی -تحقیقاتی ومطالعات ازمایشات هیدرلیکی تونل های سرریز،مسکو،سال 1998 میلادی شرکت JSC “NIIES” و دستورالعمل مربوط به در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون به هنگا م طراحی سازه های هیدرولیکی سرریز وسایر مشخصات فنی مر بوط به بتن ریزی بدنه سد منجر به طرح اختلاط کارگاهی بتن با تمامی جزییات جهت بدنه سد، تونل های سرریزو... تهیه نمونه های ازمایشگاهی ورسیدن به مقاومت خواسته شده مورد استفاده قرار گرفته است.در این مقاله نسبت ترکیبات انواع مختلف بتن ومحل های استفاده در سد کوثروهمچنین نگرشی به استفاده ازبتن .Roller-Compacted Concrete (RCC) وروش اجرای ان درپی سدامده است.دراین مقاله قصدداریم با معرفی بتن خودتراکم s.c.c(Self-consolidatingconcrete) جهت استفاده در سرریز های تونلی بواسطه تراکم ارماتور و اینکه متراکم کردن بتن های معمولی به علت ویبره زیاد جداشد گی دانبندی بتن رابه همراه دارد وکرمو بودن بتن ونفوذ پذیری بالای ان باعث نفوذ عوامل خورنده به داخل بتن میشود. بعلاوه الودگی صوتی وخطرات جانی عملیات ویبره درارتفاع (دیوارها وستون های بتنی) بایددرنظرگرفته شود.بتن خودتراکم چون دراثر وزن خودمتراکم میگردد .راه حل بسیار مناسبی برای مقابله بامشکلات ذکر شده وسایر موارد نظیر جداشدگی، آب انداختن، جذب اب ونفوذ پذیری به حساب می اید.این بتن باداشتن ویژگی های مخصوص خودمیتواند دوام وپایایی را درسازه های بتن ارمه بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد ..
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Introduction of concrete types and areas used with Roller-Compacted Concrete RCC Concrete) and the implementation of this method for measuring the weight of Kowsar
Authors
mostafa moosavi
Abstract
due to the high volume of concrete used in concrete structures , weight is sufficient to provide sufficient weight to stability of the dam body to provide sufficient weight to stability of the dam body , and the necessity of using several concrete types of concrete due to the intensity of the dam body can be used to cement concrete , cement , and rock additives . preparation of concrete types of rock material with capacity due to the limitation of the temperature of concrete in different dam blocks of the dam requires the reduction of the material and the water used by banks . in addition to the existing layout of hydraulic structures related to hydraulic structures and other technical specifications , hydraulic structures and hydraulic structures and other technical specifications of the dam body are designed to design hydraulic structures with all the details of dam body , tunnel construction , and other technical specifications . this paper uses the combinations of different types of cement and the use of use in the barrier reef . ground in this paper , by introducing concrete to s . c . self - cleaving to the use of tunnel overflow through the compressive compressive and dense concrete due to excessive friction and cracking of concrete due to its high observability of concrete results in the penetration of corrosive agents into the concrete . in addition , acoustic vocal cords ( walls of cement weston ) were introduced . concrete because of the weight of self - compacting concrete . a very suitable solution is to address the mentioned issues , and other such as water , water , water absorption .
Keywords
keywords: weighted concrete dam, mixing scheme, RCC concrete, concrete density