بررسی نتایج آزمایش هدایت الکتریکی و مقاومت فشاری در بتن های خودتراکم حاوی پوزولان خاش و سرباره کوره آهن گدازی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1091-2018ICI (R2)
نویسندگان
1صنعتی شاهرود
2دانشجو
3عضو هیئت علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد- کارشناسی ارشد سازه، گروه تخصصی قائم (عج)
چکیده
بتن خودمتراکم می تواند به عنوان یکی از بتن های نوینی مطرح شود که بدون جداشدگی سنگدانه یا آب انداختگی و بدون نیاز به عمل تراکم،قابلیت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد.این نوع بتن به دلیل قابلیت های صنعتی و اقتصادی می تواند به کمک مواد پوزولانی که خود نقش مهمی در افزایش مقاومت و دوام سازه های بتنی دارند،ساخته شود. در تحقیق حاضر ۱۸ طرح‌ مخلوط بتن خودتراکم با جایگزینی‌های دو نوع پوزولان خاش و‌ سرباره کوره آهن‌گدازی در سه نسبت آب به مواد سیمانی 0.40، 0.45، 0.50 به همراه طرح مخلوط شاهد ساخته شد و سپس نمونه‌ها مورد آزمایش‌های هدایت الکتریکی و مقاومت فشاری قرار گرفتند و در پایان شاخص آلایندگی زیست‌محیطی هر طرح مخلوط نیز بررسی‌شده و نتایج نشان می‌دهد که استفاده از پوزولان خاش و سرباره کوره آهن‌گدازی سبب بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن گردیده و استفاده از پوزولان ها به‌عنوان ماده جایگزین سیمان جهت کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست مفید خواهد بود. البته بایستی در استفاده از نوع پوزولان مصرفی و میزان مصرف آن دقت کافی به عمل آید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
evaluate cocncrete
Authors
AMIR khani, ebrahim komaki, Seyed Mohammad Sajjadi-Attar
Abstract
The effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete (SCC) was investigated. The admixtures had same main chain and same polymer
structure but different molecular weight and different side chain density of carboxylic acid groups. Fresh
concrete properties were determined by using the slump-flow, V-funnel, slump-flow loss and L-box tests.
Besides, the rheological parameters including apparent yield stress and plastic viscosity were measured
by using a concrete rheometer. The compressive strength, ultrasonic pulse velocity and dynamic elastic
modulus of SCC mixtures were determined at 1, 3, 7 and 28 day ages. Test results indicated that V-funnel
flow time, plastic viscosity and slump retention of SCC mixtures were affected by the side chains density
of polymer considerably. It was observed that the compressive strength of SCC mixtures was also influenced slightly with the incorporation of different types of superplasticizers. The effect was more pronounced at early ages.
Keywords
self compacting concrete