بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن سبک سازه‌ای با فوق روان کننده بر پایه نفتالین (SN150)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1092-2018ICI (R1)
نویسندگان
1موسسه آموزش عالی زند،شیراز،ایران
2مهندسی عمران ، صنعتی شیراز،شیراز،ایران
چکیده
با توجه به روند روزافزون استفاده از بتن سبک در جهان که به علت منافع حاصل از سبک نمودن ساختمان و در نتیجه کاهش بار مرده و نیروی زلزله‌ی وارد بر سازه‌ها و هم‌چنین صرفه‌جویی در هزینه و فضا و و نیز عملکرد بهتر از نظر عایق‌بندی حرارتی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد؛ لزوم تولید بتن سبکی با مقاومت نسبتاً بالا و نیز مقرون به صرفه مشخص می‌گردد.
این پروژه تحقیقاتی حاصل نتایج آزمایشگاهی و تئوریک پیرامون نوع خاصی از سنگدانه سبک به نام لیکا و افزودن فوق روان‌کننده بر پایه نفتالین (SN150) است؛ در این پژوهش بتن سبکدانه از نظر ترکیب طرح اختلاط و مواد افزودنی شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این صورت که 4 طرح اختلاط اصلی را از نظر مقدارهای متفاوت آب به سیمان و افزودن درصدهای متفاوت فوق روان کننده به میزان 1/5، 1/65 و 1/8 درصدهای وزنی سیمان مورد آزمایش و بررسی قرار دادیم و نتایج نشان داد که بالاترین مقاومت فشاری نسبت به تمامی نمونه‌ها و طرح‌ها مربوط به طرح 1 با فوق روان کننده SN1/8% با مقاومت 23 مگاپاسکال بوده است و در طرح 3 و 4 نسبت به طرح شاهد کاهش مقاومت و در طرح 2 افزایش مقاومت داشته‌ایم؛ با فوق روان کننده SN1/5% بهترین مقاومت فشاری در طرح 1 با مقاومت 20 مگاپاسکال بوده است و در تمامی طرح‌ها نسبت به طرح شاهد افزایش مقاومت داشته‌ایم. با فوق روان کنندهSN1/65% بهترین مقاومت فشاری مربوط به طرح یک و با مقاومت 22/8 مگاپاسکال بوده است و همه‌ی طرح‌ها ولی به میزان کمتری افزایش مقاومت داشته‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental investigation of compressive strength of structural lightweight concrete with naphtalene-based suoer lubricant(SN150)
Authors
davod ghaedian rounizi, samaane birooni, Ali Akbar Hekmat zade
Abstract
Considering the increasing trend of using lightweight concrete in the world due to the efficiency of building style and therefore the reduction of rain and earthquake forces on structures, as well as cost and space saving as well as better thermal insulation performance As a result, energy saving energy; the need for light concrete production with a relatively high resistance and also suitable for identification.
This research project is the result of a laboratory and theoretical study of a special type of light aggregate called leka and the addition of a lubricant based on Nafalin SN (150); in this research, concrete has been studied in terms of the composition of the compatibility scheme and chemical additives; Thus, four main liquid designs were tested for different cement content and a different percentage of lubricant was added to 1.5, 0.61 and 1.8 percent by weight of cement. The results indicated that the highest compressive strength Compared to all the samples and designs related to the high-performance lubricant 1 with a high lubricant, SN1 / 8% with a resistance of 23 MP, and in designs 3 and 4, compared to the control plan K Resistance resistivity and in the 2-resistivity test, with the highest lubricant, SN1 / 5% is the best resistance to pressure in the design of 1 with a resistance of 20 MPa. In each design, resistance has increased in comparison with the control plan. With the highest lubricant, SN1 / 65% had the best compressive strength, with a resistance of 8.28 MPa, and all the designs with a slight increase in strength
Keywords
light concrete, leca, super lubricant, naphthalene, compressive strength