بهینه سازی تولید بتن پایا بر پایه مطالعات فنی و اقتصادی (جهت بکارگیری در تصفیه خانه پروژه بیمارستان 96 تختخوابی لنگرود)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1095-2018ICI
نویسندگان
1مهندسین مشاور فردافن پارس مدیر پروژه
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی عضو هیات علمی
3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
چکیده
بیمارستان 96 تختخوابی لنگرود با تعداد 96 تخت اسمی و 132 تخت کل هم اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از 85 درصد در مراحل انتهایی عملیات اجرایی قرار دارد. مطابق تفاهمنامه سال 1384 مابین وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی مقرر گردید که در کلیه شهرهای فاقد تصفیه خانه جهت آلودگی زدایی فاضلاب بیمارستان نسبت به تعبیه و احداث تصفیه خانه اختصاصی در سایت بیمارستان اقدام و خروجی تصفیه شده امکان اتصال به شبکه جمع آوری یا دفع فاضلاب شهری را خواهد داشت. از اینرو با توجه به عدم وجود تصفیه خانه مرکزی در شهرستان لنگرود طراحی و احداث تصفیه خانه با ظرفیت 100 متر مکعب در روز در دستور کار پروژه قرار گرفت. اما اثرگذاری عوامل خورنده ورودی از شبکه فاضلاب بیمارستانی و سطح بالای آب زیرزمنی (0.5 تا 1 متر در محل احداث پروژه) بصورت توامان سبب شده تا ضرورت ضرورت بکاگیری راهکار مقابله ای جهت تضمین عملکرد سازه در دوره بهره برداری و تامین ملاحظات دوام سازه در برابر نفوذ آب مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق با هدف دستیابی به طرح اختلاط بهینه از نظر پارامترهای نفوذپذیری، خواص مکانیکی، کارایی مطلوب و نهایتاً مولفه اقتصادی برنامه آزمایشگاهی بر پایه مقایسه چگونگی کمی و کیفی تغییرات مشخصات بتن در نتیجه راهکارهای کاهش نسبت آب به سیمان، اصلاح دانه بندی مصالح سنگی، بکارگیری دوده سیلیس بصورت مجزا و نهایتاً مصرف توامان میکرو و نانوسیلیس در هر یک از حالات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج قابل توجه این مطالعه آن است که اثرگذاری نانو و میکرو سیلس در حالتی نمود بیشتری خواهد یافت که با کاهش نسبت آب به سیمان و بکارگیری دانه بندی بهینه، منافذ ریزساختار بتن به حداقل اندازه خود کاهش داده شود. در غیر این صورت علی رغم صرف هزینه مستقیم بکارگیری این مواد و هزینه غیرمستقیم مصرف افزودنی فوق روان کننده جهت جبران کاهش کارایی ناشی از حضور ریزپرکننده ها، اثرگذاری موثر این مواد حاصل نخواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
بهینه سازی تولید بتن پایا بر پایه مطالعات فنی و اقتصادی (جهت بکارگیری در تصفیه خانه پروژه بیمارستان 96 تختخوابی لنگرود)
Authors
soroush easapour, s.Idriss javadein, mohammad golboo langaroodi
Abstract
ضمن عذر خواهی فراوان، با توجه به اعلام مورخ یوم جاری به عنوان آخرین تاریخ مجاز بارگذاری مقاله بدون نسخ چگیده انگلیسی ارائه می گردد، طی روزهای آتی مطابق الگوی اعلام شده نسخه انگلیسی ارائه خواهد شد، با تشکر
در این تحقیق با هدف دستیابی به طرح اختلاط بهینه از نظر پارامترهای نفوذپذیری، خواص مکانیکی، کارایی مطلوب و نهایتاً مولفه اقتصادی برنامه آزمایشگاهی بر پایه مقایسه چگونگی کمی و کیفی تغییرات مشخصات بتن در نتیجه راهکارهای کاهش نسبت آب به سیمان، اصلاح دانه بندی مصالح سنگی، بکارگیری دوده سیلیس بصورت مجزا و نهایتاً مصرف توامان میکرو و نانوسیلیس در هر یک از حالات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج قابل توجه این مطالعه آن است که اثرگذاری نانو و میکرو سیلس در حالتی نمود بیشتری خواهد یافت که با کاهش نسبت آب به سیمان و بکارگیری دانه بندی بهینه، منافذ ریزساختار بتن به حداقل اندازه خود کاهش داده شود. در غیر این صورت علی رغم صرف هزینه مستقیم بکارگیری این مواد و هزینه غیرمستقیم مصرف افزودنی فوق روان کننده جهت جبران کاهش کارایی ناشی از حضور ریزپرکننده ها، اثرگذاری موثر این مواد حاصل نخواهد شد.
Keywords
نفوذپذیری, تصفیه خانه, میکروسیلس, نانوسیلیس