بررسی عملکرد چسب بلوک در اتصال نمونه‌های منشوری بتنی سبک ACC

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1098-2018ICI
نویسندگان
گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
با توجه به کاربرد اجباری بلوک‌های بتن سبک AAC در دیوار ساختمان‌ها، لزوم بهره‌برداری مناسب و جلوگیری از عدم اتلاف مصالح به لحاظ دوباره‌کاری در اصلاح و مرمت ترک‌خوردگی در این مصالح و استفاده بهینه با عملکرد بالا از چسب در این پژوهش مد نظر قرار گرفت. ابتدا مقاومت فشاری بلوک توسط آزمایش نمونه‌های مکعبی با ابعاد 200 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. نتایج مبین مقدار مقاومت فشاری بین 4/2 و 1/3 با میانگین 7/2 مگاپاسکال بودند. جهت تعیین ضریب کشسانی، تعداد 5 نمونه مکعبی به ابعاد 100 میلی‌متر نیز تحت بارگذاری فشاری همراه با اندازه‌گیری تغییر شکل محوری نمونه قرار گرفت. روند کسب مقاومت چسب بلوک با آزمایش 28 نمونه منشوری به ابعاد 100×100×200 میلی‌متر که دو به دو توسط چسب بلوک به یکدیگر چسبانده شده بود در فاصله‌های زمانی مشخص از 8 ساعت تا 35 روز تحت آزمایش خمش سه نقطه‌ای قرار گرفت. سپس نتایج با 4 نمونه مبنا به ابعاد 100×100×400 میلی‌متر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که پس از گذشت زمان 48 ساعت مقاومت چسبندگی چسب از مقاومت گسیختگی بلوک فراتر می‌رود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of adhesive performance in connecting AAC blocks
Authors
Mohammadreza Tavakkolizadeh, Milad Amanian, Farid Kafili Alamdari
Abstract
Considering the mandatory application of light concrete AAC blocks in the walls of buildings, the need for using appropriate materials and proper installation techniques to prevent additional cost during the service life of buildings is very important. In this study, first, the compressive strength of the AAC blocks were measured by testing of cubic samples with dimensions of 200 mm. The results show that the compressive strengths were between 2.4 and 3.1 MPa with an average value of 2.7 MPa. To determine elastic modulus, 5 cube samples of 100 mm dimensions were also tested under compressive loading along with axial deformation measurements. The process of acquiring block adhesive resistance by testing 28 blocks in a 100×100×200 mm dimension, which were bonded together with block adhesive, was tested under three points bending test at different curing ages from 8 hours to 35 days. Then the results were compared with 4 samples based on 100×100×400 mm. The results showed that, after 48 hours, adhesive adhesion strength exceeded the resistance of the block.
Keywords
AAC block, adhesive strength, Flexural Strength, adhesive bond strength