ارزیابی جمع شدگی بتن مسلح شده با الیاف های مصنوعی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1103-2018ICI (R2)
نویسندگان
1دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
2دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه ملایر
چکیده
تکنولوژی بتن مسلح شده با الیاف، به طور گسترده ای در نقاط مختلف دنیا و در پروژه های زیر بنایی اکثر کشورها استفاده شده است. به نظر می رسد دست اندر کاران و مهندسان صنعت ساخت در کشور ما، با خواص و مزیت های استفاده از این تکنولوژی آشنایی چندانی ندارند؛ نتیجه آن کم توجهی و عدم به کارگیری این تکنولوژی در اکثر پروژه های زیربنایی کشور است. جمع شدگی از مهمترین خواص دوام بتن به شمار می رود. رخداد ترک های ناشی از انقباض در بتن می تواند هزینه های زیادی از جمله تعمیر و نگهداری را با خود به همراه داشته باشد. جمع شدگی در سنین اولیه، خود به خود، جمع شدگی کربناتاسیونی و جمع شدگی ناشی از خشک شدن از اقسام مختلف جمع شدگی هستند. میزان جمع شدگی ناشی از خشک شدن در مقایسه با اقسام دیگر جمع شدگی در پژوهش حاضر از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است. درپژوهش حاضر نیز با ثابت نگه داشتن تمامی پارامترهای اختلاط سعی بر آن شده که تاثیر هر کدام از الیاف های مصنوعی در کنترل میزان تغییر طول(جمع شدگی) بتن در آزمایشگاه را نشان دهیم. الیاف های مصنوعی تاثیر مثبتی را بر میزان جمع شدگی بتن ازخود نشان دادند. استفاده از الیاف دوجزئی به میزان 4 کیلوگرم بر مترمکعب می تواند در کنترل میزان جمع شدگی بتن کاربردی باشد. الیاف دوجزئی میزان 22% و الیاف کورتا میزان 18% درصد در مدت زمان 150 روز بر بر کاهش جمع شدگی در نمونه بتنی تاثیر گذار بوده اند. این میزان جمع شدگی در طول آزاد نمونه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
investigation the shrinkage of synthetic fibers reinforced concrete
Authors
Moslem Yousefvand, yaser sharifi, Saeid Yousefvand
Abstract
Fiber reinforced concrete technology is widely used in many parts of the world and in the infrastructure projects of most countries. It seems that the enthusiasts and engineers in the manufacturing industry in our country are not familiar with the properties and advantages of using this technology; therefore, the lack of attention to this technology in most of the infrastructure projects in the country. Shrinkage is one of the most important properties of concrete durability. The crack-induced contraction in concrete can carry a lot of maintenance, including maintenance. Shrinkage in the early age, spontaneous, aggregation of carbonaticization, and aggregation due to drying are of different types of aggregation. The amount of shrinkage caused by drying in comparison to other types of shrinkage in this study has been more important. In the present study, by keeping all the mixing parameters constant, we tried to show the effect of each synthetic fiber in controlling the amount of concrete shrinkage in the laboratory. Synthetic fibers have a positive effect on the amount of concrete shrinkage. Use of multicomponent fiber 4 kg per cubic meter can be used to control the amount of concrete shrinkage. multicomponent fiber of 22% and Coretta fiber, 18% percent over a 150-day period, had an effect on shrinkage in concrete samples. This is the amount of shrinkage during free sample.
Keywords
fiber reinforced concrete technology, Shrinkage