بررسی تاثیر استفاده از سنگ‌دانه‌های معدنی میکرو رس هرمز بر مقاومت فشاری بتن رنگی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1106-2018ICI (R4)
نویسندگان
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.
چکیده
امروزه به دلیل افزایش استفاده از بتن در محیط های شهری و همچنین به منظور دستیابی به ظاهری زیبا و متناسب با محیط شهری، استفاده از بتن‌های رنگی به‌طور چشم گیر افزایش یافته است. از ابتدا تاکنون دست‌اندرکاران صنعت ساختمان به منظور دستیابی به بتن-های رنگی از انواع سیمان‌های رنگی و همچنین بعضی از رنگ دانه های طبیعی و مصنوعی استفاده می‌کنند. استفاده از این افزودنی‌ها به منظور رسیدن به رنگ مطلوب بعضا باعث بروز برخی مشکلات در بتن ساخته شده ازجمله کاهش مقاومت، واکنش‌های شیمیایی نامناسب و همچنین بروز برخی مشکلات زیست محیطی می شود. از انجا که تولید سیمان‌های رنگی و همچنین رنگ دانه های شیمیایی هزینه بر بوده و از لحاظ زیست محیطی سبب تخریب محیط زیست به منظور دستیابی به رنگ مورد نظر میشود در این پژوهش سعی بر این شد تا با استفاده از میکرو رس هرمز که دارای رنگ سرخ طبیعی می باشد بتن رنگی ساخته شود. همچنین با توجه به میکرو ساختار میکرو رس هرمز که طی بررسی های انجام شده در زمره‌ی میکرو رس‌ها قرار می گیرد، سعی شده تا تاثیر استفاده از این خاک به عنوان یک پوزولان طبیعی بر مقاومت فشاری بتن ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از میکرو رس هرمز سبب افزایش 30 درصدی مقاومت فشاری بتن در مقدار بهینه 7 درصد میباشد. همچنین با استفاده از این خاک می توان بتن با رنگ سرخ یک نواخت تولید کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the mineral aggregates of Hormoz micro clay effect on the compressive strength of colored concrete
Authors
seyed taha tabatabaei aghda, Saeed Salari Pashaghi
Abstract
Today, the use of colored concrete has increased dramatically due to the increased use of concrete in urban environments, as well as in order to achieve a beautiful appearance of and urban-friendly. From the beginning, building industry practitioners have been using colored concrete as a variety of colored cement as well as some natural and artificial pigments. The use of these additives in order to achieve the desired color sometimes causes some problems in concrete, including reduced resistance, inappropriate chemical reactions, and the occurrence of some environmental problems. Since the production of colored cement, as well as chemical pigments, is costly and environmentally damaging the environment in order to achieve the desired color, in this study it was tried to use the red-colored Hormoz micro clay It is natural to make colored concrete. Considering the micro clay structure of Hormoz's micro clay, which was included in the review of the microscopes, it was attempted to evaluate the effect of using this soil as a natural pozzolan on the compressive strength of the concrete. The results showed that the use of Hormoz micro clays can create a uniform red-colored concrete with this soil, pushing resistance of concrete by 30% in an optimal amount of 7%.
Keywords
Colored concrete, Hormuz Micro clay, compressive strength