محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1107-2018ICI (R1)
نویسندگان
مهندس عمران-سازمان نظام مهندسی استان مازندران
چکیده
از آن زمان که شتاب‌نگار اختراع شد و توسط زلزله شناسان برای ثبت زلزله‌های بزرگ و متوسط بکار گرفته شد، مشخص گردید که نیرهایی که تا آن زمان به عنوان نیروی زلزله در نظر گرفته شده است بسیار کوچک‌تر از نیروهایی است که ساختمان‌ها در عمل در حین زلزله تحمل می‌کنند. پس این سؤال مطرح می‌شود که ساختمان‌هایی که برای نیروهای آیین‌نامه‌ای طرح‌شده‌اند، چگونه می‌توانند نیروهای بزرگ حاصل از زلزله را تحمل نمایند؟ پاسخ این سؤال را باید در رفتار غیر ارتجاعی سازه‌ها جستجو نمود. سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله‌های متوسط و بالا وارد محدوده غیرخطی می‌گردند و برای طراحی آن‌ها نیاز به یک تحلیل غیرخطی می‌باشد ولی به دلیل پرهزینه و وقت‌گیر بودن این روش و عدم گستردگی برنامه‌های تحلیلی غیرخطی و سهولت روش خطی، روش-های تحلیل و طراحی متداول بر اساس تحلیل خطی سازه و با نیروی کاهش‌یافته زلزله صورت می‌گیرد. کاهش مقاومت سازه از مقاومت الاستیک موردنیاز عموماً از طریق استفاده از ضرایب کاهش مقاومت انجام می‌پذیرد. بدین منظور آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای کنونی با فلسفه ذکرشده، نیروهای لرزه‌ای برای طراحی خطی سازه را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث سازه است، به دست می‌آورند و برای لحاظ کردن اثر رفتار غیرخطی و اتلاف انرژی در اثر میرایی و اثر اضافه مقاومت سازه، این نیروی خطی را به کمک ضریب کاهش مقاومت (ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می‌کنند. مطابق با آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (2800)، ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده خصوصیاتی مانند شکل‌پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که برای شکل‌پذیر کردن آن به‌کاربرده شده است تغییر می‌کند. در محاسبه ضریب رفتار اثر دو عامل شکل‌پذیری و اضافه مقاومت قابل‌توجه است. به دلیل وجود شکل‌پذیری، سازه قابلیت اتلاف انرژی هیسترزیس را دارا می‌باشد، و کمک می‌کند تا نیروی زلزله برای طرح سازه کاهش یابد. با ذکر این موارد و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در آیین‌نامه 2800 نشان داده است که ضریب رفتار ساختمان برای سیستم‌های سازه‌ای محدودی ارائه شده است و زمانی که به دلایل مختلف معماری و سازه‌ای مجبور به استفاده از دیوار برشی پاره‌ای شویم، این آیین‌نامه مقدار دقیقی را برای محاسبات فنی ارائه نکرده است. با توجه به این امر در پژوهش حاضر سعی خواهد شد با توجه به اهمیت موضوع استفاده از دیوار برشی پاره‌ای به بررسی محاسبه ضریب رفتار این نوع سیستم سازه‌ای ترکیبی دست‌یابیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Calculation of the coefficient of behavior of the structural system of the concrete shear wall and its comparison with the 2800th edition of the fourth edition
Authors
seyed ali mousavi davoudi
Abstract
Since the accelerator was invented and applied by seismicists to record large and medium-sized earthquakes, it has become clear that the damage that has been considered as an earthquake by that time is much smaller than that of buildings in Action is tolerated during an earthquake. So, the question arises as to how buildings that are designed for the rules of the force can withstand the great forces resulting from the earthquake? The answer to this question must be sought in the nonresponse behavior of the structures. Structures enter the nonlinear range during the occurrence of medium and high earthquakes, and their design requires a nonlinear analysis, but due to the costly and time-consuming nature of this method and the non-expansion of non-linear analytical programs and ease of use of the method Linear, conventional analysis and design methods are based on the linear analysis of the structure and with the reduced force of the earthquake. The structural strength loss of the elastic resistance required is generally achieved through the use of coefficients of resistance reduction. For this purpose, the current seismic design rules with the mentioned philosophy provide seismic forces for the linear design of the structure from a linear spectrum that depends on the natural period of the building and the soil conditions of the construction site, and to consider the effect of nonlinear behavior and energy dissipation Due to the damping and excessive structural strength, this linear force is converted to the design force by the coefficient of reduction of resistance (behavior coefficient). In accordance with the Design of Buildings against Earthquake (2800), the behavior of the building involves characteristics such as shapeability, indeterminacy and excess resistance in the structure of the building. This coefficient varies according to the type of building load system and the arrangements used to formulate it. In calculating the coefficient of behavior, the effect of two factors is the formation of gravity and excessive strength. Due to its shape, the structure has a hysteresis energy dissipation capability, and helps to reduce the earthquake force for the structure design. By mentioning these cases and according to the reviews made in the 2800 regulations, the behavior of the building is provided for limited systems, and when, for various reasons, architectural and musical instruments have to be used for a certain shear wall, this regulation accurately states For technical calculations. Considering this, in this research, we will try to study the coefficient of behavior of this type of composite system, considering the importance of the use of a shear wall.
Keywords
Keywords: behavior coefficient, pop-up, concrete shear wall, static nonlinear analysis