مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1109-2018ICI (R2)
نویسندگان
مهندس عمران-سازمان نظام مهندسی استان مازندران
چکیده
در مهندسی سازه، دیوار برشی دیواری است که از قطعات مهاری (قطعات برشی) ساخته شده و وظیفه خنثی کردن اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده دارد. دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار باد و بار زلزله طراحی می‌شود. طبق آیین‌نامه‌های ساختمانی، تمام دیوارهای خارجی در سازه‌هایی با اسکلت چوبی و فولادی، باید مهاربندی شوند. برخی از دیوارهای داخلی ساختمان نیز با توجه به اندازه ساختمان، باید به شکل مناسبی مهاربندی گردند. اما با توجه به این که پارامترهای متنوعی نظیر نسبت ابعادی دیوار،المان های مرزی، نوع بارگذاری، مقدار و توزیع آرماتورها بر روی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو مؤثر می باشد. پارامتر دیگری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ولی تأثیر قابل توجهی به روی رفتار دیوار دارد، وجود بازشوهای منظم و نامنظم همچنین تقارن یا عدم تقارن بازشوها در دیوار برشی می باشد. با افزایش ابعاد بازشوها، دیوار به صورت قابی با تعدادی تیر و ستون در می آید که با توزیع مناسب بازشو، می توان رفتار دیوارهای برشی را در حد مناسبی کنترل نمود.
دیوارهای برشی دارای بازشو، به عنوان یکی ازاعضای اصلی مقاوم دربرابرزلزله درساختمان های بتنی مطرح هستند،لذا چگونگی عملکرد ورفتار واقعی این دیوارها موردتوجه مهندسان و طراحان است.ازطرفی به دلیل پیچیدگی‌های تحلیل غیرخطی دینامیکی،که مبین رفتار واقعی سازه ها درمواجهه با زلزله است.ودر مقابل سادگی تحلیل‌های خطی،سبب شده تا طراحان با استفاده از روش‌های خطی موجود،تحلیل و طراحی سازه‌ها را انجام دهند.بنابراین استفاده از ضریب رفتار در آیین‌نامه‌ها برای در نظرگرفتن رفتارغیرخطی سازه درتحلیل خطی آنها ضروری به نظر می‌رسد.و به همین دلیل در این تحقیق به بررسی اثر محل و موقعیت بازشوها در دیواربرشی بتنی و تاثیر آن بر روی ضریب رفتار، پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of the effect of geometric shape and location of openings on the behavior of concrete shear walls
Authors
seyed ali mousavi davoudi
Abstract
Various parameters such as wall aspect ratio, boundary elements, type of loading, size and distribution of reinforcement on the behavior of shear walls are effective. Another parameter that has been studied less, but has a significant effect on the behavior of the wall, is the presence of regular and irregular openings as well as the asymmetry or asymmetry of the openings in the shear wall. By increasing the size of the openings, the wall is in the form of a fence with a number of beams and columns, which can be properly controlled by the proper distribution of the slabs.
The shear walls are open-pitched, as one of the main resistances in the foothills of concrete structures. Therefore, how these walls work properly are considered by engineers and designers. Further, due to the complexity of nonlinear dynamic analysis, which illustrates the actual behavior of structures in an earthquake. In contrast to the simplicity of linear analyzes, designers have been using existing linear methods to analyze and design structures. Therefore, the use of behavioral coefficients in the regulations to consider the nonlinear behavior of the structure in their linear analysis seems necessary. Therefore, in this research With effect The type and location of the openings in the concrete shear wall on the behavior factor, is discussed.
Keywords
Keywords: behavior coefficient, pop-up, concrete shear wall, static nonlinear analysis