تاثیر رطوبت بهینه بر دوام بتن، با اسلامپ صفر

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1115-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
استفاده از تولیدات قطعات به روش پیش ساخته در حال گسترش می باشد و یکی از پرکاربردترین این قطعـات، جــداول و کفپوشهای بتنــی مــی باشــند. روشهــای تولیــد کفپوشهای پیش ساخته عبارتنـد از روش معمـولی، روش فشـاری خشک و روش فشاری تر. در روش فشـاری خشـک، بتن با سطح کارایی پایین کـه بتنی با اسلامپ صفر مـیباشـد، در قالـب ریختـه و بـا فشار متراکم میشـود. یکـی از مزایـای روش فشـاری خشک، سرعت اجرا و خروج قطعه از قالب بلافاصـله پس از جایدهی و تراکم است که عدم نیـاز بـه تعـداد زیادی قالب را به دنبال دارد. هـمچنـین نسـبت آب بـه سیمان پایین در بتنهای مـورد اسـتفاده در ایـن روش، بهبود کیفیت بتن را سبب میگردد. دستیابی به ویژگیهای مقاومتی و دوامی مطلوب در قطعات بتنی میتواند نتیجه ی عوامل مختلفی باشـد؛ از جمله مصالح مناسب، طرح اختلاط صحیح و رعایت اصول فنی در ساخت، حمل، تخلیه و عمـل آوری. یکی از مواردی که در شـرایط سـاخت بـتن تأثیرگـذار اســت، میزان تراکم قطعات پیش ساخته می باشد در هنگــام اخــتلاط و جایدهی بتن میباشد. در شرایط فشار تراکم ثابت، میزان رطوبت بهینه در کیفیت بتن تأثیر به سزایی دارد کـه افـزایش یـا کـاهش آن بر تراکم بتن موثر می باشد. لـذا هـدف ایـن تحقیق عبارتست از بررسی میزان رطوبت بـتن بـر کیفیت کفپوشهای بتنی تولید شده به روش فشاری خشک و نیز تعیین رطوبت بهینه که منجر به بهترین کیفیت بـتن سخت شده می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of optimum moisture on the durability of concrete with zero slump
Authors
Abstract
The use of prefabricated components is expanding and one of the most used parts is the concrete tables and flooring. Prefabricated flooring manufacturing methods include conventional methods, dry compression method and more compact method. In a dry compression method, concrete with a low level of performance, with concrete slipping zero, is compact and pressurized. One of the advantages of the dry compression method is the speed of execution and exit of the piece from the mold immediately after placement and compacting, which results in the absence of a large number of molds. Also, the ratio of water to low cement in concrete used in this method will improve the quality of concrete.
Achieving the durable and durable properties of concrete components can result from various factors, including suitable materials, proper mixing and technical principles of construction, transportation, disassembly and treatment. One of the factors that influence concrete conditions is the density of prefabricated parts when mixing and placing concrete. Under constant pressure conditions, optimum moisture content has a significant effect on the quality of concrete, which increases or decreases on concrete densities. Therefore, the aim of this study was to study the moisture content of concrete on the quality of concrete floorings produced by dry compression method and also to determine the optimum moisture content which leads to the best quality of hardened concrete.
Keywords
concrete, optimum moisture, density, durability of concrete