بررسی آزمایشگاهی خواص بتن تازه خودتراکم با الیاف پلی الفین و پاراآرامید

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1118-2018ICI (R1)
نویسندگان
چکیده
امروزه با توجه به گسترش ساخت و ساز و به دنبال ضررها و خسارات جانی و مالی گسترده در اثر حوادث طبیعی همچون زمین‌لرزه؛ استفاده از مصالح و روش‌های نوین جهت افزایش کیفیت، بالا بردن عمر مفید و دوام سازه‌ها و کاهش هزینه‌های ساخت؛ ضرورتی انکارناپذیر است. در مواردی مانند پایه پل‌ها، ستون‌های طبقات پایین ساختمان‌های بلند و... استفاده از دستگاه لرزاننده و ویبره کردن بتن، دشوار است و در اکثر موارد عملاً غیرممکن است. برای رفع این مشکل باید از بتن خودتراکم استفاده شود که باعث تراکم کامل بتن و از بین بردن تخلخل (فضای خالی و هوای بتن)، افزایش سرعت بتن‌ریزی، کاهش نیروی کار و هزینه اجرا و در نتیجه موجب ارتقای دوام و پایایی سازه و بالا رفتن خصوصیات مکانیکی و سازه‌ای می‌شود. این نوع بتن با استفاده از فوق روان کننده‌ها و مواد افزودنی دیگر تولید می‌شود. در بتن خودتراکم به خاطر نیاز به حجم خمیر بیشتر در طرح مخلوط، استفاده از عیارهای زیاد سیمان مرسوم است. برای این منظور جهت بررسی خصوصیات بتن تازه خودتراکم الیافی و دستیابی به درصدی بهینه در استفاده از الیاف؛ از آزمایش‌های رئولوژی شامل آزمایش‌های جریان اسلامپ، جعبه L شکل و U شکل و حلقه J و قیف V استفاده شده که نتایج حاصل از آزمایش‌های رئولوژی بتن تازه خودتراکم الیافی به‌صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental investigation of self compacting fresh concrete properties of polyolefin fibers and para-aramid
Authors
seyed taha tabatabaei aghda, Hadi Bolooki Poorsaheli, Ramin Mehrad
Abstract
Nowadays, due to the expansion of construction and the pursuit of extensive losses of physical, natural and financial damages, such as earthquakes, the use of new materials and methods to increase the quality, increase the useful life and durability of structures and reduce the cost of construction is indispensable. In some cases, such as the bridges, columns of the lower floors of the high buildings, etc. It is difficult to use vibrating machines and vibration of concrete, and it is practically impossible in most cases. In order to solve this problem, self-compacting concrete should be used which will cause complete concrete condensation and elimination of porosity (free space and concrete air), increasing the speed of concrete, reducing the work force and cost of execution, and thus improving the durability and stability of the structure and climbing Mechanical properties and instruments. This type of concrete is produced using extra lubricants and other additives. In self-compacting concrete, due to the need for more dough in the mix plan, the use of high-grade cement is common. For this purpose, to study the properties of the concrete as a fresh fiber and to achieve an optimal percentage of fiber utilization, we used rheological experiments including slump flow, L-box, U-box and J-box and funnel V, and the results of Concrete Rheology experiments The newest fibers are presented in a table and a diagram.
Keywords
self-compacting concrete, fiber concrete, polyolefin, para-aramid