بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1120-2018ICI (R2)
نویسندگان
1سایر
2دانشجو
3استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
4مدیر تحقیق و توسعه شرکت نانوبتن امین
چکیده
انتقال رطوبت و یون‌های مخرب همراه با آن ازجمله عوامل اصلی تهدیدکننده دوام سازه‌های بتنی می‌باشند. افزودنی‌های نم بند مانند استئارات کلسیم می‌توانند با ایجاد یک‌لایه آب‌گریز در سطح منافذ مویینه، ورود آب به داخل بتن را محدود کرده و بدین طریق دوام سازه‌های بتنی را بهبود بخشند. بر این اساس، در این پژوهش اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم در حالت‌های تازه و سخت‌شده بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در حالت بتن تازه، چگالی، قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور بتن خودتراکم در صورت استفاده از این افزودنی کاهش می‌یابد، اما این ماده بر افت اسلامپ بتن خودتراکم اثر محسوسی نمی‌گذارد. یافته‌های پژوهش در بخش مشخصات مکانیکی حاکی از کاهش در مقاومت فشاری و چگالی بتن سخت‌شده می‌باشد. نهایتاً، بررسی پارامترهای دوامی نشان می‌دهد که گرچه این مواد تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر مقاومت الکتریکی، جذب آب کلی و ضریب مهاجرت تسریع‌شده یون‌های کلراید نمی‌گذارند، اما استفاده این مواد، جذب آب مویینه و جذب آب حجمی را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ بطوریکه، در صورت استفاده از 7 کیلوگرم بر مترمکعب استئارات کلسیم، عمق نهایی نفوذ مویینه، جذب آب نیم‌ساعته و سه‌روزه را به ترتیب 60%، 65% و 13% کاهش می‌یابند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
pacts of calcium stearate on the properties of self-consolidating concretes
Authors
ramin naseroleslami, Javad Bakhshi, Mehdi NematiChari, Mojtaba Haji Mahdi
Abstract
Moisture and water transfer in concrete can be considered as a significant threat to the durability of concrete. Damp-proofing admixtures like calcium stearate (CS) can provide a water-repellent layer along the capillary pores and as a result, water and moisture transfer in concrete can be restricted by means of this layer. Accordingly, this research studies the effects of CS on the properties fresh and hardened self-consolidating concrete. The evaluation of fresh concrete properties demonstrates the density of fresh concrete, passing and filling ability were reduced due to the incorporation of CS. Moreover, the reduction in the density and compressive strength of the hardened were observed as the major impacts of CS on the mechanical properties. In fact, the last-mentioned parameters were decreased by respectively 4% and 30% due to the inclusion of 7kg/m3 CS. Furthermore, utilizing CS cannot be taken into account as a constructive approach to improve the durability characteristics under non-hydrostatic condition. As no considerable improvement can be detected in the results of electrical resistivity and rapid chloride migration tests. Eventually, CS enhanced the permeability of the durability of the hardened concrete under non-hydrostatic condition. To be more precise, the addition of 7kg/m3 of CS decreased the final depth of capillary water absorption, short and long-term water absorption by respectively 60%, 65%, and 15%.
Keywords
calcium stearate, damp-proofing admixtures, durability, self-consolidating concrete, water absorption