بهبود بتن حاوی لاستیک با استفاده از ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1132-2018ICI (R1)
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند
2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده
پیشرفت صنعت و گرایش کشورها به صنعتی شدن علاوه بر تاثیری که در رشد اقتصادی آنها داشته، مشکلاتی چون افزایش ضایعات باقی مانده ناشی از تولیدات صنعتی را به ارمغان آورده است که عدم توجه به این امر اثرات تخریبی شدیدی بر محیط زیست داشته‌است. بزرگترین هدف قوانین زیست محیطی تا حد امکان کم کردن ضایعات و بردن آنها به محل های دفن و تجزیه ی آنها به طور اقتصادی است. دراین مطالعه، استفاده از خرده‌های لاستیک به عنوان افزودنی به بتن مورد تحقیق قرارگرفته است. به منظور تغییرخواص سطح خرده لاستیک، از ضایعات ترکیبات گوگرد‌ ارگانیک برای اصلاح خرده لاستیک استفاده شده است. ترکیبات گوگرد ارگانیک با خواص آمفی فیلیک (دارای خواص آب دوست و آب گریز) توانست ذرات آب دوست لاستیک و روابط نیروهای بین‌ مولکولی بین لاستیک و C-S-H را افزایش دهد. در این تحقیق، یک پروب کلوئیدی از C-S-H به منظور اندازه گیری نیروهای بین مولکولی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی آماده شده است. نتیجه‌های تجربی نشان داده است که ذرات لاستیکی که با ترکیبات گوگرد ارگانیک اصلاح شدند، نسبت به دیگر ذرات لاستیک بیشترآب دوست هستند. علاوه براین؛ ارتباط نیروهای بین مولکولی با جذب سطحی ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک در سطح ذرات لاستیک نیز افزایش یافت. مقاومت فشاری، کششی وخمشی نمونه‌های بتن حاوی خرده لاستیک که با ضایعات ترکیبات گوگرد‌ ارگانیک اصلاح شدند به طور چشمگیری افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Improvement of rubber-containing concrete using waste organic sulfur compounds
Authors
seyedmohammadjavad delavari, Mansour Bagheri, Mobin Ostovari
Abstract
The development of industry and the tendency of countries to industrialization, in addition to the impact that has contributed to their economic growth, has brought problems such as increasing the residual wastes resulting from industrial production, which have had adverse effects on the environment. The greatest goal of environmental laws is to reduce waste and take them to landfills and decompose them economically. In this study, the use of crumb tyres as additive to concrete has been investigated. The crumb tyres were treated with waste organic sulfur compounds in order to modify their surface properties. Organic sulfur compounds with amphiphilic properties (Hydrophilic and Hydrophobic) could increase the hydrophilic properties of the rubber and increase the intermolecular interaction forces between rubber and C–S–H. In the present study, a colloid probe of C–S–H was prepared to measure these intermolecular interaction forces by utilizing an atomic force microscope. Experimental results have shown that rubber particles treated with waste organic sulfur compounds became more hydrophilic. In addition, the intermolecular interaction forces increased with the adsorption of waste organic sulfur compounds on the surface of the rubber particles. The compressive, tensile and flexural strengths of concrete samples that included rubber particles treated with organic sulfur compound also have increased significantly.
Keywords
Combine cement and rubber, recycling, organic sulfur compounds