مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دال بتن مسلح

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1135-2018ICI (R2)
نویسندگان
دکتری مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه تهران
چکیده
از مهم‌ترین مراحلی که در آن می‌بایست، معماران، مهندسین مکانیک و مهندسین سازه هماهنگی و عملکرد متقابل در طراحی سازه و المان‌های معماری و تاسیساتی از خود نشان دهند، طراحی بازشو و داکت‌ها می‌باشد. از یک جهت به سبب طرح‌های معماری، انتقال تاسیسات و ... نمی‌توان از وجود بازشوها در کف‌های سازه‌ای چشم پوشید و از جهتی دیگر نیز نمی‌توان مکان این بازشو‌ها را به سبب وجود محدودیت‌های سازه‌ای، صرفا بر اساس سلیقه و طرح‌های هنری انتخاب نمود. لذا می‌بایست با توجه به شرایط پروژه و نیز نقشه‌های سازه‌ای، تاسیساتی و معماری بهینه مکان بازشو را انتخاب و بر اساس فاکتور‌های سازه‌ای آن‌ها را طراحی نمود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS تاثیر تغییرات متفاوت بازشوها از جمله: شکل و موقعیت را بر روی سقف دال بتن مسلح بررسی می‌نماییم.
در این مقاله دال بتن مسلح به ابعاد 1000 در 1000 میلیمتر و ضخامت 60 میلیمتر و بازشوهایی با مساحت 10 درصد از سطح کل دال بتنی به اشکال مستطیل، دایره و مثلث مدل شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیقات مشاهده می‌شود که با توجه به مقایسه اشکال مختلف، بهترین عملکرد به لحاظ کمترین تغییرمکان را دال بتن مسلح با بازشوی دایره با افزایش 30 درصدی مقدار تغییرمکان نسبت به حالت بدون بازشو و ضعیف‌ترین عملکرد را دال بتن مسلح با بازشوی مثلث با با افزایش 75 درصدی مقدار تغییرمکان نسبت به حالت بدون بازشو دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of Shape and Location Effect of Opening on Reinforced Concrete Slab Modeling
Authors
rezvaneh karami feli, Ashkan Ebrahimkhani, atiye farahani
Abstract
The most important step in which architects, mechanical engineers and structural engineers have to coordinate and interact with each other in the design of architectural and structural elements, in the design of openings and ducts. In one direction, due to architectural designs, Moving facilities, etc. it is impossible to ignore the presence of opening on the structural floor, and in the other hand, the location of these opening can not be selected due to structural constraints solely based on taste and artistic designs. There fore, according to the project conditions and structural maps, the optimal site architecture and architecture should be selected and designed based on the factors. In this article using ABAQUS limited element software, we examine the effect of different variations of opening, such as the shape and position on the roof of an arched concrete slab.
In this article concrete slabs with a diameter of 1000 to 1000 mm and a thickness of 60 mm, and opening with a surface area of 10% of the total concrete slab surface are modeled in rectangular, circular and triangular shapes. Based on the result of this research, it can be seen that due to the compassion of different shape, The best performance in terms of minimal displacement is the reinforced concrete slab with a circular opening, with a 30% increase in the value of the displacement relative to the without opening state and the weakest performance of the RC slab with triangle bursts, with a 75% increase in the value of the displacement relative to the without opening state
Keywords
Reinforced Concrete Slab, ABAQUS, Opening, Finite Element Method