تاثیرات استفاده از الیاف پلیمری بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن در بتن رویه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1136-2018ICI (R2)
نویسندگان
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
چکیده
جمع‌شدگی بتن فرآیندی است که به دلیل تغییر مقدار رطوبت در داخل بتن پدید می آید. در اغلب مصالح ساختمانی در فضای مابین ساختار مولکولی خلل و فرجی وجود دارد که در مجاورت با رطوبت افزایش حجم می یابند و زمانی که خشک می-شوند در آنها جمع شدگی رخ می‌دهد و این مورد عمده ترین دلیل بروز ترک خوردگی در آنها می باشد. در این مقاله، تاثیرات استفاده از الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده بر میزان جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، 2 نوع الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده با مقادیر1.5 و 2.5 کیلوگرم بر متر مکعب با عیار سیمان 400 در مخلوط بتن مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت فشاری برای دوره‌های 7 روزه و 28 روزه و جمع شدگی ناشی از خشک شدن برای دوره های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شد که افرودن الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده به بتن، مقاومت فشاری را در مقایسه با نمونه‌های بتن کنترلی تغییری نمی دهد و مقدار آن در محدوده مقاومت فشاری بتن کنترلی باقی می ماند. مطالعه بر روی جمع شدگی ناشی از خشک شدن و تغییرات طول آزمونه ها نشان داد که افزودن الیاف به بتن میزان جمع شدگی را نسبت به بتن مرجع کاهش می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of polymeric fibers on the drying shrinkage of concrete pavements
Authors
shahab aghvami, jafar sobhani
Abstract
Shrinkage in concrete is a process that occurs due to changes in the amount of moisture inside the concrete. In most building materials, there are holes in the spaces between the molecular structure that, in the vicinity of moisture, increase in volume, and when they dry they tend to collapse, and this is the main cause of cracking in them. In this paper, the effects of modified polypropylene fibers on the amount of shrinkage due to drying of concrete in the form of a laboratory study have been investigated. two types of modified polypropylene fibers with values of 1.5 and 2.5 kg / m 3 in concrete mixture were investigated. Compressive strength for 7-day and 28-day periods and drying shrinkage for different time periods have been investigated. It was observed that the addition of modified polypropylene fibers to concrete did not change the compressive strength compared to the control concrete specimens, and its amount remained within the range of compressive strength of the control concrete. The study on shrinkage due to drying and changes in the length of the specimens showed that the addition of fibers to concrete reduced the amount of shrinkage compared to the reference concrete.
Keywords
compressive strength, drying shrinkage, modified polypropylene fiber reinforced concrete