مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف ماکروپلیمری بر خواص تازه و سخت شده بتن سبک خود تراکم

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1137-2018ICI (R2)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
2شرکت نانونخ و گرانول سیرجان
3کارشناس فنی عمران- شرکت نانونخ و گرانول سیرجان
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثر الیاف ماکروپلیمری بر رفتار بتن سبک خود تراکم در حال تازه و سخت شده می‌پردازد. بدین منظور دو نوع از الیاف ماکروپلیمری (نوعS و نوع K) در دو مقدار جایگزینی 8/1 و 6/3 کیلوگرم در مترمکعب مورد استفاده قرار گرفت. الیاف نوع S دارای شکل ظاهری سینوسی و الیاف نوع K بصورت درهم تنیده بودند. این دو نوع الیاف از لحاظ خواص فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و مقاومت کششی باهم تفاوت داشتند به گونه‌ای مدول الاستیسیته و مقاومت کششی الیاف نوع K بالاتر بود. در ابتدا خصوصیات روانی بتن سبک خود تراکم مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از خودتراکم بودن بتن تازه، خصوصیات مکانیکی بتن سخت شده مورد بررسی قرار گفت. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه استفاده از الیاف ماکروپلیمری سبب کاهش خصوصیات روانی و توانایی عبور بتن تراکم سبک شده است اما تمام طرح مخلوط‌های حاوی الیاف الزامات آیین نامه EFNARC را ارضا نموده‌اند. استفاده از الیاف ماکروپلیمری تاثیر قابل ملاحظه افزایشی یا کاهشی بر مقاومت فشاری بتن سبک خودتراکم نداشته ولی سبب بهبود مقاومت کششی و خمشی شده است. با افزایش مقدار الیاف از 8/1 به 6/3 کیلوگرم در مترمکعب، مقاومت کششی و خمشی افزایش یافته است. همچنین بیشترین مقدار مقاومت کششی و خمشی در نمونه حاوی 6/3 کیلوگرم بر مترمکعب از الیاف ماکروپلیمری نوع K مشاهده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of macro-synthetic fibers on the fresh and hardened properties of self-compacting lightweight concrete
Authors
oveys afzali naniz, rambod Safaian, mehdi nosrat abadi
Abstract
The aim of this study is to investigate the effects of macro-synthetic fibers on the fresh and hardened properties of self-compacting lightweight concrete (SCLC). For this purpose, two types of macro-synthetic fibers, namely type K and type S, were used. The dosages of fibers were 1.8 and 3/6 kg/m3. Initially, the fresh properties of SCLC were evaluated and then the mechanical properties of hardened concrete were examined. The results show that although the use of macro-synthetic fibers reduced the rheological properties and the ability of passing in SCLC but almost all of mixes met the requirements of the EFNARC . The use of fiber has no appreciable increase or decrease effect on the compressive strength of SCLC, but it improves tensile and flexural strength.
Keywords
Self Compacting Lightweight Concrete, Macro-synthetic fibers, Fresh properties, Mechanical properties