بررسی تاثیر باکتری بر بهبود ویژگی‌های بتن سبک دانه سازه‌ای با سنگ دانه طبیعی قروه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1138-2018ICI (R4)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران
چکیده
بتن از جمله رایج‏ ترین ماده‏ های ساختمانی موجود در سراسر جهان است. بنا بر این بهبود بخشیدن به خواص آن از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مشکلات در طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی وزن قابل توجه بار مرده‌ی اجزای ساختمان است. استفاده از بتن سبک در سازه‌های بتنی موجب کاهش بار مرده می‌شود. اما به دلیل وجود خلل و فرج بسیار در بتن سبک دانه، پیدا کردن روشی بیولوژیکی و دوست‌دار محیط زیست برای کاهش نفوذ پذیری، افزایش دوام و ترمیم ترک در بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور تاکنون از روش‌های شیمیایی نظیر تزریق اپوکسی و رزین استفاده می‌شد که نه تنها باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند بلکه هزینه‌ی استفاده از آن‌ها زیاد است و امکان دست یابی به همه‌ی ترک‌ها با این روش نیست. در تحقیق حاضر از نوعی باکتری تشکیل دهنده‌ی کلسیم کربنات در نمونه‌های بتنی استفاده شده است، که در حضور یون کلسیم توانایی ترسیب کلسیم کربنات را دارد. نمونه‌ها را در محیط حاوی کلسیم لاکتات (به عنوان منبع کلسیم) و اوره قرار داده و آزمایش‌های مقاومت الکتریکی، مقاومت فشاری و جذب آّب را روی آن‌ها انجام می‌دهیم. بدین منظور از نمونه‌های استوانه‌ای به قطر 100 میلی‌متر و ارتفاع 200 میلی‌متر استفاده کردیم. در نهایت نتایج بیانگر افزایش مقاومت الکتریکی و مقاومت فشاری و کاهش درصد جذب آب بتن بود که می‌توان به پر شدن منافذ بتن از رسوب کلسیم کربنات نسبت داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of bacteria on improving the characteristics of lightweight aggregate concrete with natural aggregates called Qorveh
Authors
farnaz salmasi, Davood Mostofinejad
Abstract
Concrete is one of the most common building materials around the world. Therefore, it is important to improve its properties. One of the most important problems in the design and implementation of concrete buildings is the weight of the dead load of building components. The use of lightweight concrete in concrete structures reduces dead load. However, due to the presence of porosity in granular concrete, it is important to find a biologically and environmentally friendly way in order to reduce permeability, increase the durability and repairing its cracks. To this end, chemical methods such as epoxy and resin injection have been used but Not only they pollute the environment, but the cost of using them is high and it is not possible to reach all the cracks with this method. In the present study, a bacteria has been used in concrete samples, which, in the presence of calcium ion, has the ability to produce calcium carbonate sediment. The samples are placed in a medium containing calcium lactate (as a source of calcium) and urea, and conduct electrical resistance, compressive strength and water absorption tests on them. For this purpose, we used cylindrical samples of 100 mm diameter and a height of 200 mm. Finally, the results indicate increases in electrical resistance and compressive strength and a decrease in the percentage of water absorption of concrete, which can be attributed to the filling of concrete pores by calcium carbonate sedimentation.
Keywords
bacteria, Lightweight Concrete, electrical resistence, compressive strength, water absorption