تعیین رابطه بین مقاومت فشاری نمونه های آزمایشگاهی بتن با نتایج عدد برجهندگی چکش اشمیت (مطالعه موردی پروژه راه آهن سریع‌السیرتهران- اصفهان)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1143-2018ICI (R2)
نویسندگان
کارشناس کنترل کیفیت، موسسه نصر، راه آهن سریع السیر تهران قم اصفهان
چکیده
در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش چکش اشمیت در آزمایشگاه بر روی نمونه های مکعبی و مقاومت فشاری همان نمونه و سپس به بررسی ارتباط بین نتایج تست چکش اشمیت بر روی سازه بتنی و مقاومت فشاری نمونه های مکعبی اخذ شده از بتن همان سازه پرداخته می شود. همچنین ارتباط بین مقاومت بتن هفت روزه و بیست و هشت روزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین نتایج عدد برجهندگی چکش اشمیت و مقاومت فشاری بتن رابطه معنی داری به صورت معادله خطی درجه دوم با ضریب همبستگی 78.4 درصد وجود دارد. لذا می توان از نتایج چکش اشمیت برای تعیین مقاومت بتنی سازه به عنوان تست غیر مخرب، بررسی یکنواختی مقاومت در قسمت های مختلف سازه و همچنین در اتخاذ تصمیم برای زمان بازنمودن قالب ها یا قرار دادن سازه در شرایط بهره برداری استفاده نمود. همچنین با استفاده از نتیجه مقاومت فشاری بتن هفت روزه می توان مقاومت فشاری 28 روزه را با ضریب اطمینان خوبی تخمین زد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An Investigation of relation between the laboratory results of schmit hammer test on cube samples and the pressure strength of the same sample in Laboratory and Site
Authors
Ebrahim zand babareisi, Milad Khodaee
Abstract
Abstract:

In the present paper the relation between the laboratory results of schmit hammer test on cube samples and the pressure strength of the same sample, and subsequently the relation between the results of schmit hammer test on concrete structure and the pressure strength of cube samples taken from the concrete of the same structure, have been investigated. The ralation between the strengh of 7d concrete and 28 day concrete is investigated and evaluated. The results show that there is a significant correlation in the form of a linear second grade equation with a correlation ratio of 78.4% between the resiliance level of schmit hammer and the pressure strength. Therefore the results of Schmit hammer test can be used to determine the concrete strength of structure as a non destructive test, investigate the uniformity of strength in different parts of the structure and also deciding when to remove forms or putting the structure under application conditions. Also the pressure strength of 28d concrete can be estimated with a considerable certainty ratio, using the results of pressure strength of 7d concrete
Keywords
Key words: concrete, pressure strength, schmitt hammer, concrete mix design, structure