مروری بر آزمایش های آب شستگی در بتن

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1149-2018ICI (R1)
نویسندگان
سرپرست آزمایشگاه محلی پروژه مترو خط 6، مهندسین مشاور سیناب غرب
چکیده
بتن ریزی زیر سطح آب در سازه هایی مانند اسکله ها، پل ها، شمع ها در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالا است و گروت پرکننده در تونل ها که زیر سطح آب هستند، کاربرد دارد. جداشدگی (آب شستگی) بتن در اثر بتن ریزی زیر سطح آب موضوع مهمی است که تحقیقات گسترده ای برای ارزیابی همه جوانب موثر بر آن مورد نیاز است. همچنین باید آزمایش هایی انجام شود تا میزان کمی و کیفی آب شستگی بتن و نیز تاثیر آن بر بتن ریزی زیر سطح آب مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است تا آزمایش هایی که برای ارزیابی کمی و کیفی آب شستگی بتن از جمله آزمایش های کیفی سقوط(Drop Test) و جریان آب
(Stream Test) و آزمایش های کمی تعیین PH، تعیین پایداری بتن تازه در برابر آب شستگی (براساسCRD-C61)، آزمایش
پاشش آب (Spray Test)، آزمایش ارزیابی مقاومت فشاری بتن زیر سطح آب و نیز کاهش وزن نمونه بتن تازه در مخزن آب تحت فشار که توسط محققین مختلف انجام شده، ارائه گردد. در برخی مراجع معیارهایی برای نتایج این آزمایش ها ذکر شده است. به جهت بررسی سازه ای باید مقاومت بتن را با استفاده از نمونه گیری زیر سطح آب یا با استفاده از نمونه ای که بعد از آزمایش های کاهش وزن بتن در آب باقی می ماند، مورد ارزیابی قرار داد. همچنین در مواقعی که میزان آلودگی آب یک منطقه مورد توجه باشد علاوه بر بررسی مقاومتی باید آزمایش هایی نظیر تعیین PH و مقدار جامد معلق در آب انجام گیرد و مقدار آنها با حدود ویژگی های آب آن منطقه مقایسه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Review of Concrete Washout Tests
Authors
navid nikzad
Abstract
Under water concreting is used in structures such as docks, bridges, piles in areas with high groundwater levels, and filler mortars in tunnels below the water surface. Concrete washout is a major issue, where extensive research is needed to evaluate all aspects that affect it. There should also some tests be done to determine the quantity and quality of concrete washout and the effects of it on “under water concreting”. In this paper, attempts have been made to present the quantitative and qualitative evaluation of concrete washout carried out by various researchers, including qualitative tests such as Drop Test and Stream Test and quantitative tests such as PH determinations, Determining the resistance of freshly mixed concrete to washing out in water (based on CRD-C61), Spray Test, concrete compression strength test under water, and a fresh concrete sample weight loss in a pressurized water reservoir. In some references, several criteria have been presented for the results of these tests. For structural evaluation, concrete strength should be measured using sampling under water or using a sample that is used in concrete weight loss tests in water. Also, when the amount of water pollution in an area is considered, in addition to the strength tests, the determination of PH and the amount of solids suspended tests in water should be done and their results should be compared with standard limitations to the water quality of the area.
Keywords
Under water concreting, concrete washout, qualitative washout tests