پایش عملکرد (تست بارگزاری) پل بزرگ صدرا واقع در تقاطع غیر همسطح راه آهن شیراز-اصفهان با بزرگراه خلیج فارس

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1156-2018ICI (R1)
نویسندگان
1شرکت اریکه گستران سام
2موسسه امید پارس
چکیده
پس از دستیابی مهندسان به تکنولوژی های پیشرفته جهت ساخت سازه‌های مهم که عمدتا هزینه‌های زیادی برای ساختشان مصرف می‌گردد، اهمیت بررسی کارایی و عملکرد سازه‌ها بیش از پیش گردید. همچنین از آنجاکه بسیاری از سازه‌هایی که چند دهه‌ی پیش ساخته شده‌اند هنوز در حال استفاده‌اند ولی گاها رو به خراب شدن هستند حصول اطمینان از عملکرد بی نقص سازه‌هایی با اهمیت بالا مانند سازه‌های تاریخی و یا ساختمان‌های حیاتی و پل‌های ارتباطی خطوط ریلی اصلی یا بزرگراه‌ها و جاده‌های مواصلاتی با اهمیت ضروری می‌باشد. پایش سلامت سازه‌ها در مفهوم کلی رویه ای جهت تامین اطلاعات دقیق در مورد شرایط و وضعیت موجود سازه و کارایی آن می باشد که می تواند در بازه زمانی کوتاه و یا طولانی مدت مورد بررسی قرار گیرد. این رو‌ش‌ها با توجه به داده‌های مورد استفاده، به روش‌های شناسایی دینامیکی و استاتیکی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از این رو‌ش‌ها مقایسه پارامتر‌های مدل تحلیلی یا عددی با داده‌های اندازه‌گیری شده و میزان مطابقت آن‌ها با یکدیگر می‌باشد. با چنین رویکردی امروزه شاهد پایش مستمر سازه های با اهمیت در کشورهای پیشرفته جهان می‌باشیم لیکن در ایران این بررسی‌ها در ابتدای راه می‌باشد. در مقاله حاضر پس از بیان مبانی پایش عملکرد سازه ها، جزییات پایش عملکرد سازه ای پل بزرگ صدرا واقع در تقاطع غیر همسطح راه آهن شیراز-اصفهان با بزرگراه خلیج فارس از طریق تست بارگذاری تشریح و نتایج حاصله به تفضیل بیان گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sadra Bridge Health Monitoring Program
Authors
saeed zolghadri, ali akbar maghsoudi, amin reza dortaj nejhad, mohammad maghsoudi, edris mahdiyani
Abstract
Following the progresses in construction technologies and developments in construction of important structures, which cost a lot for the developers, monitoring the efficiency and performance of structures has become more important. Also, since many of the structures that were built several decades ago are Still in service, but sometimes their performance is not perfect any more. Ensuring the perfect performance of high-value structures, such as historic structures or vital buildings, and bridges, railways or highways and roads are essential.Monitoring the performance of the structures in general procedural sense to provide accurate information about the status of the structure and its effectiveness, which can be investigated in the short or long term.These methods are categorized to dynamic and static identification methods. The purpose is to compare the parameters of the analytical or numerical model with the measured data and their correspondence with each other. It can be witnessed the constant monitoring of important structures in the developed countries of the world, but in Iran, these studies are at the beginning.in this paper after explaining the bases of performance monitoring of the structures, results of performance monitoring of the Sadra Bridge in Shiraz-Esfahan Railway though loading test are described.
Keywords
SHM-smart monitoring systems-performance