روش های عمل آوری بتن پیش ساخته و تاثیر گاز دی اکسید کربن (CO2) بر مقاومت و دوام قطعات تولیدی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1002-2018ICI (R3)
نویسندگان
شرکت ساختمانی پایا سازه ره گستران آذر
چکیده
با توجه به جایگاه ویژه بتن پیش ساخته و مزایای چشم گیر آن که باعث جلب نظر مهندسین در سراسر دنیا گردیده است لازم است تکنولوژی ساخت و عمل آوری بتن مذکور بیش از پیش مدنظر مهندسین و فعالان عرصه ساخت و ساز کشور قرار گیرد. در این تحقیق سعی بر آنست تا به معرفی انواع روش های متداول عمل آوری بتن پیش ساخته و تاثیر استفاده از گاز دی اکسید کربن (CO2) بر بهبود مشخصه های بتن پیش ساخته پرداخته شود. در این روش، پس از اشاره به انواع روش های عمل آوری می توان روش بهینه و مناسب عمل آوری را متناسب با شرایط و نیاز پروژه انتخاب نمود. نتایج حاکی از آنست که استفاده از گاز دی اکسید کربن به عنوان یک کاتالیزگر در عمل آوری بتن پیش ساخته تاثیر مثبتی بر زمان عمل آوری داشته و بتن پیش ساخته حاصل دارای مقاومت و دوام قابل توجهی خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Pre-fabricated concrete treatment methods and the effect of carbon dioxide (CO2) on the strength and durability of manufactured components
Authors
ARASH DADASHI
Abstract
Due to the special position of prefabricated concrete and its remarkable advantages, which has attracted the attention of engineers around the world, it is necessary that the technology of construction and processing of concrete be more than foreseen by engineers and activists in the field of construction of the country. In this research, we have tried to introduce a variety of pre-fabricated concrete treatment methods and the effect of using carbon dioxide (CO2) on improving the characteristics of prefabricated concrete. In this method, after referring to a variety of processing methods, we can choose the optimal and suitable method for processing according to the requirements and requirements of the project. The results indicate that the use of carbon dioxide gas as a catalyst in prefabricated concrete treatment has a positive effect on the processing time and the prefabricated concrete will have a significant resistance and durability.
Keywords
Prefabricated concrete, Curing, resistance, durability, CO2 gas