بررسی محل و تعداد شیار در تقویت تیرهای یک سر گیردار تحت بار متمرکز در روش نزدیک به سطح

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: دهمین کنفرانس ملی بتن ایران
کد مقاله : 1009-2018ICI (R4)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
2دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
چکیده
تیرهای طره در ساختمان های بتن مسلح، با توجه به بارگذاری خاص و تاکید آیین نامه بر بارگذاری مولفه عمودی زلزله از اهمیت زیادی برای تقویت برخوردارند. از معایب تیر طره می توان به تغییر شکل زیاد در سر آزاد و لنگرهای بزرگ در تکیه گاه اشاره کرد. لذا به همین دلایل در صورت عدم طراحی و اجرای مناسب تیرهای طره نیاز به مقاوم سازی این المان ها با روش های مختلف وجود دارد که از جمله می توان به تقویت با الیاف FRP و روش نزدیک به سطح (NSM) نام برد. در این تحقیق به بررسی تعداد و محل شیار در روش نزدیک به سطح در یک تیر طره تحت بار متمرکز افزاینده پرداخته شده است. تعداد شیارها 2 یا 4 عدد بوده و محل شیار نیز در چهار گوشه متغیر می باشد. در نهایت با توجه به تحلیل عددی بهترین حالت تقویت نمونه ها 4 عدد شیار و به صورت 2 شیار در بالا و 2 شیار در پایین تشخیص داده شد که نسبت به نمونه تقویت نشده افزایش 24/121 درصدی را از خود نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
بررسی محل و تعداد شیار در تقویت تیرهای یک سر گیردار تحت بار متمرکز در روش نزدیک به سطح
Authors
Salman Noghani, Hosein Naderpour
Abstract
تیرهای طره در ساختمان های بتن مسلح، با توجه به بارگذاری خاص و تاکید آیین نامه بر بارگذاری مولفه عمودی زلزله از اهمیت زیادی برای تقویت برخوردارند. از معایب تیر طره می توان به تغییر شکل زیاد در سر آزاد و لنگرهای بزرگ در تکیه گاه اشاره کرد. لذا به همین دلایل در صورت عدم طراحی و اجرای مناسب تیرهای طره نیاز به مقاوم سازی این المان ها با روش های مختلف وجود دارد که از جمله می توان به تقویت با الیاف FRP و روش نزدیک به سطح (NSM) نام برد. در این تحقیق به بررسی تعداد و محل شیار در روش نزدیک به سطح در یک تیر طره تحت بار متمرکز افزاینده پرداخته شده است. تعداد شیارها 2 یا 4 عدد بوده و محل شیار نیز در چهار گوشه متغیر می باشد. در نهایت با توجه به تحلیل عددی بهترین حالت تقویت نمونه ها 4 عدد شیار و به صورت 2 شیار در بالا و 2 شیار در پایین تشخیص داده شد که نسبت به نمونه تقویت نشده افزایش 24/121 درصدی را از خود نشان داد.
Keywords
تیر بتن آرمه, مقاوم سازی, NSM