تاثیر اصلاح نسبت آب به سیمان در رفتار بتن زهکش دارای زئولیت طبیعی در آزمایشات مختلف مکانیکی با دانه بندی‌های مختلف مصالح

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1024-2018ICI (R2)
نویسندگان
چکیده
بتن زهکش، نوآوری در حال ظهور‌ایست که تاکنون برای جاده‌هایی با حجم ترافیکی کم و همچنین پارکینگ‌ها استفاده می‌شد، همچنین از بتن زهکش به عنوان یک روش جایگزین برای مدیریت روانآب‌ها استفاده می‌شود. زئولیـت نیز بـه عنـوان یـک افزودنـی معدنی می‌تواند از آب‌انـداختگی و جداشـدگی بتن تازه جلوگیری کند همچنین سبب افزایش مقاومت در برابر واکنش قلیائی سـنگدانه‌هـا می‌شود و در نهایت سـبب افـزایش مقاومت‌های فشاری و خمشی بتن می‌گردد. استفاده از زئولیت، جایگزین مناسبی به جای درصد مشخصی از سیمان در انواع بتن‌ها بوده است. بتن زهکش با طرح اختلاط صحیح، قابلیت استفاده در انواع روسازی‌ها را داشته و این امر باعث کاهش رواناب سطحی و نیز کاهش خسارات ناشی از تصادفات بر اثر لغزندگی جاده‌ها خواهد شد. در این مقاله سعی بر این شده است که بتن زهکش ساخته شده را با استفاده از دانه‌بندی های مختلف و به همراه درصد معینی از زئولیت و الیاف، در آزمایشات مکانیکی و نفوذپذیری مورد تحلیل قرار دهیم. هدف این مقاله بررسی اضافه کردن زئولیت به ازای 10 درصد از سیمان مصرفی در بتن زهکش بوده که نتیجه آن جذب آب بالای ترکیب و کاهش مقاومت می‌باشد، در نتیجه برای رفع مشکل پیش آمده با استفاده از بهینه سازی نسبت آب به سیمان می‌توان به یک طرح اختلاط مناسب از لحاظ کارایی در بتن زهکش رسید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of water-cement ratio correction on the behavior of natural concrete zeolite in various mechanical tests with different aggregates of materials
Authors
zohair fathi
Abstract
pervious Concrete is an emerging innovation that has already been considered for low-traffic roads as well as parking lots, as well as an alternative method for managing fluid flow. Zeolite, as an additive, can prevent fresh water from dismounting and isolating concrete, increases the strength of concrete, in particular the resistance to alkaline reaction of aggregates, and increases the strength of concrete. The use of zeolite has been an appropriate alternative to a certain percentage of cement in various types of concrete. In this paper, the pervious concrete is made up of a mixture of coarse grains. The use of appropriate drainage and pavement concrete that reduces surface runoff and also reduces the damage caused by accidents due to road slides. The purpose of this paper is to consider the addition of zeolite instead of 10% of the cement used in drainage concrete, resulting in high water absorption and reduction of resistance, but by changing the amount of water to the cement in the drainage concrete to a degree suitable for reaching We have come up with a combination of good qualities.
Keywords
pervious concrete, zeolite, concrete permeability, drainage pavement