بررسی الزامات ملات قیر-سیمان بکار رفته در خطوط دالخط راه‌آهن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1033-2018ICI (R1)
نویسندگان
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
ملات قیر-سیمان از اجزای بسیار مهم سازه دالخط راه‌آهن سریع‌السیر‌می باشد. این ماده به‌عنوان یک لایه ضربه‌گیر، بین دال و بستر بتنی تزریق می‌شود و خصوصیات آن نقش مهمی را در راحتی و ایمنی سفر ایفا می‌کند. اجزاء تشکیل‌دهنده ملات قیر-سیمان شامل سیمان، امولسیون قیر، ماسه، آب و افزودنی‌های شیمیایی می‌باشد. این ماده عموما در دالخط‌هایی که به‌صورت پیش‌ساخته اجرا می‌شوند ازجمله خطوط شینکانسن و بوگل، با هدف تنظیم هندسه خط در حین ساخت کاربرد دارد. با توجه به اینکه، این دو نوع خط بیشترین سهم از خطوط صلب ساخته‌شده در سراسر دنیا را شامل می‌شوند، بررسی قسمت‌های مختلف آن نیز امری ضروری می‌باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی ملات قیر-سیمان پرداخته شده است و در ادامه الزامات این نوع ملات در بخش‌های مختلف ازجمله مصالح اولیه و ساخت آن موردبررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of Requirements for cement-asphalt Mortar Used in slab track
Authors
mohsen paricheh, morteza esmaeili
Abstract
Cement-asphalt mortar is the key engineering material in the slab track system of high-speed railways. This material commonly used as a cushion layer for this structure which is injected in between the track slab and concrete roadbed and its mechanical properties play an important role for a smooth and safe ride. Cement-asphalt mortar mainly consists of cement, asphalt emulsion, fine aggregate and several chemical admixtures. This material is commonly used in prefabricated slabs, including Shinkansen and Bogl lines, with the aim of adjusting line geometry during construction.‏ as respects these two types of railway tracks are the largest share of slab track made around the world, it is essential to examine different parts of it. In this paper, firstly, the cement-asphalt mortar has been introduced. In the following, the requirements of this type of mortar have been investigated in different parts, including primary materials and construction.
Keywords
cement-asphalt Mortar, slab track, Bitumen Emulsion, compressive strength, elastic modulus