بررسی تاثیر زئولیت های شهرستان شاهیندژ در مقاومت فشاری بتن سبک

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1039-2018ICI (R3)
نویسندگان
گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران
چکیده
ماده معدنی کلینوپتیلولیت جز خانواده زئولیت‌ها (زئولیت‌ها با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی خود دارای ترکیبات نسبتا متنوعی هستند) و یکی از مفیدترین انواع زئولیت‌های طبیعی است. کلینوپتیلولیت از گروه سیلیکات‌ها و زیر گروه تکتوسیلیکات‌ها (شیمی: سیلیکات آلومینیوم کلسیم پتاسیم سدیم هیدرات) است. از کلینوپتیلولیت معمولا بعنوان صافی شیمیایی، جاذب شیمیایی و خالص کننده آب استفاده می‌شود (1). این ترکیبات دارای ساختار چهار وجهی (چهار اتم اکسیژن حول یک اتم سیلیس) هستند که در آن‌ها حفره‌ها و کانال‌هایی با ابعاد 10-3 آنگستروم وجود دارد. این حفرات حاوی 20-10 درصد آب هستند. وجود این ساختمان، موجب تبادل کاتیونی با ظرفیت بین meq/gr 73/4-16/2 در کلینوپتیلولیت‌ها شده است. قابلیت تبادل یونی و جذب سطحی، این ساختارها را قادر به حذف بسیاری از ترکیبات کاتیونی از محلول‌ها می‌نماید. زئولیت‌ها تمایل بسیار اندکی برای تبادل ترکیبات آنیونی دارند (2).
استفاده از بتن سبک در اعضای سازهای میتواند به عنوان راهکار مناسبی جهت کاهش خطرات ناشی از زلزله تلقی شود. یکی از محدودیتهای کاربرد عمده بتن سبک مصرف بیشتر سیمان در آن نسبت به بتن معمولی است و یکی از راهکارهای بر طرف کردن این نقیصه استفاده از مواد جایگزین سیمان میباشد. استفاده از بتن با وزن مخصوص پایین و همچنین افزایش مقاومت فشاری بتن می تواند منجر به سبک سازی و کاهش ابعاد اجزای سازه ای گردد. در این مقاله، تاثیر زئولیت برمقاومت بتن، وزن مخصوص و میزان جذب آب بتن، بررسی شده است. نتایج آزمایش بر روی پنج نمونه با درصدهای متفاوت زئولیت (0%، 10%، 20%، 30%، 40%) با نتایج آزمایش بر روی نمونه شاهد مقایسه شد. افزایش مقاومت، کاهش وزن مخصوص و افزایش میزان جذب آب بتن از نتایج وجود زئولیت در بتن سبک هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of zeolites in Shahindeyeh city on compressive strength of light concrete
Authors
mehran forughirad
Abstract
The mineral Clinoptilolite, is a member of zeolite family (zeolites are relatively diverse due to their physical and chemical properties) and one of the most useful types of natural zeolites. Clinoptilolite is from the silicates group and the sub-group of tectosilicates (chemistry: aluminum calcium potassium sodium hydrate silicate,). Clinoptilolite is commonly used as a chemical filter, chemical absorbent and water purifier [1]. These compounds have a quadrilateral structure (four oxygen atoms around a silicon atom), in which there are cavities and canals with diameter of 3-10 angstroms. These cavities contain 10-20% water. This structure has led to a cation exchange with a capacity of 2.16-4.73 meq/gr in clinoptilolites. The ionic exchange and absorption capability enables these structures to eliminate many cationic constituents from solutions. Zeolites have few tendency to exchange anionic compounds [2].
The use of light concrete in the members of the instrument can be considered as a suitable solution to reduce the risks of earthquakes. One of the main limitations of the major use of concrete is the use of more cement than conventional concrete, and one of the solutions to this problem is the use of cement substitutes. The use of concrete with low specific gravity, as well as increased compressive strength of concrete, can lead to styling and reducing the dimensions of structural components. In this paper, the effect of zeolite on concrete resistance, specific gravity and absorption of concrete water has been investigated. The results of the experiment were compared on five samples with different percentages of zeolite (0%, 10%, 20%, 30%, 40%) with the test results on the control sample. Increasing resistance, decreasing specific gravity and increasing the amount of water absorption of concrete from the results of zeolite in light concrete.
Keywords
zeolite, concrete, compressive strength, surface water absorption