بررسی دوام و مقاومت بتن مسلح شده با الیاف‌ مصنوعی تحت حرارت بالا

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1043-2018ICI (R1)
نویسندگان
چکیده
در گذر سال های اخیر شاهد تحقیقات گسترده ای بر روی خواص بتن مسلح شده با الیاف تحت حرارت و آتش سوزی بوده ایم. بر اساس تحقیقات رفتار بتن الیافی تحت اثر حرارت کوره و حرارت ناشی از آتش سوزی، متفاوت است. در مواقع آتش سوزی با افزایش مقاومت فشاری[1]، و در زمانی که تحت اثر حرارت کوره قرار می گیرد، کاهش مقاومت فشاری را شاهد هستیم.[2]در این پژوهش، خواص بتن الیافی تحت اثر حرارت کوره، همچون دوام (جذب آب مویینه و تست غیرمخرب آلتراسونیک) و نمودار تنش -کرنش بتن مسلح شده با الیاف مصنوعی در آزمون فشار را به چالش کشیده و نتایج آن بررسی شده اند. نتایج بدست آمده نشان داد که بتن های مسلح شده با الیاف های مصنوعی در زمانی که در کوره تحت حرارت بالا قرار می گیرند خاصیت ارتجاعی و مقاومتی خود را از دست می‌دهند و شاهد افزایش میزان جذب آب مویینه همچنین افزایش مدت زمان موج عبوری التراسونیک و کاهش مقاومت فشاری بتن مسلح شده با الیاف در مقایسه با نمونه شاهد هستیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation the durability and strength of synthetic fiber reinforced concrete under high-temperature
Authors
Moslem Yousefvand
Abstract
In recent years, we have seen extensive research on the properties of fiber reinforced concrete under heat and fire. According to the research, the behavior of the fiber concrete under the influence of furnace heating and heat caused by the fire is different. In the case of fire, increasing compressive strength[1], and when exposed to the furnace heating, we see a decrease in compressive strength[2]. In this study, the properties of the furnace heating,the Properties of fiber reinforced concrete, such as durability (capillary water absorption and non-destructive ultrasonic testing), and The stress-strain graphs of is challenged in the pressure test.
Keywords
fiber reinforced concrete, heat, capillary water absorbtion, compressive strength, ultrasonic