بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای آسیب دیده بتنی با ورق های خمشی و برشی فولادی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1046-2018ICI (R1)
نویسندگان
1مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
2استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
3زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
چکیده
روش‌های مختلفی برای مقاوم‌سازی و بهبود عملکرد خمشی و برشی تیرهای بتنی توسعه یافته است. مقاوم‌سازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از ورق‌های فولادی، یکی از روش‌های معمول و مناسبی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی نتایج آزمایشگاهی تیرهای آسیب دیده‌ای می‌پردازد که با ورق‌های فولادی ترمیم و تقویت شده‌اند. دو تیر بتن مسلح که تحت بارگذاری بار افزون شبه استاتیکی در ناحیه خمشی آسیب شدیدی دیدند، با ورق فولادی، در برش و خمش، ترمیم و تقویت شده‌ و مجدداً تحت بارگذاری بار افزون شبه استاتیکی قرار گرفته‌اند. تفاوت نمونه‌ها، شیوه اتصال ورق فولادی خارجی به تیر می‌باشد. در یک نمونه، اتصال ورق‌ها به تیر به وسیله چسب و در نمونه دیگر، به وسیله چسب و مهار مکانیکی برقرار شده است. نتایج نشان می‌دهد مقاومت و سختی نمونه‌ها پس از ترمیم افزایش یافته است، اما نمونه با اتصال چسب و مهار مکانیکی نسبت به نمونه با اتصال چسب، مقاومت و سختی بیشتری نشان داده است. نمونه‌های ترمیم شده شکل-پذیری محدودی در مقایسه با نمونه‌های سالم دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental study on strengthening damaged RC beams with flexural and shear steel plates
Authors
Navisa Asgharnejad, Seyed Mehdi Dehghan, Mohammad Amir Najafgholipour, Alireza Famouri, Ahmadreza Arabi
Abstract
Various methods have been developed for retrofitting and improving flexural and shear performance of RC beams. Retrofitting of RC beams using external steel plates is one of common and proper methods that have been investigated in recent years. This research studies behavior of damaged RC beams that have been repaired and strengthed with external steel plates. Two RC beams that had been damaged significantly under quasi-static pushover loading in flexural region, are repaired by means of shear and flexural steel plates and again, are loaded under quasi-static pushover loading. The bonding mechanism of external steel plates with concrete beam is the difference between specimens. One of the specimens has adhesive bonding and the other one has adhesive bonding with mechanical anchors. The result show that the strength and stiffness of both specimens has increased through the repairs, but the strength and stiffness of the specimen with adhesive bonding with mechanical anchors is greater than the specimen with adhesive bonding. The repaired specimens have limited ductility with respect to the intact ones.
Keywords
Reinforced Concrete Beam, Repair, Steel Plate, Flextural Strengthening, Shear Strengthening