کارایی طراحی بر اساس روش های تحلیل غیر خطی برای ساختمان های نامتقارن در پلان با دیوار برشی بتنی مسلح

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1048-2018ICI (R4)
نویسندگان
چکیده
در زلزله های گذشته آسیب پذیری بیشتر ساختمان های نامتقارن نسبت به ساختمان های متقارن مشهود بود و براساس آن ضوابط طراحی لرزه ای ویژه ای برای ساختمان های نامتقارن وضع شده است . بررسی هایی که پس از زلزله 1958 مکزیک انجام شده است نشان داده که تقریباً 50 % خرابیها به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه عدم تقارن سازه از نظر مقاومت ، سختی و جرم بوده است .در زلزله ای که در سال 1382 در شهرستان بم اتفاق افتاد یکی از عوامل در بوجود آمدن یا تشدید خرابیها ،اثرات ناشی از عدم تقارن و یا پیچش بود . به همین دلیل در این پژوهش به بررسی کارایی طراحی براساس روش های تحلیل غیر خطی برای ساختمان های نامتقارن در پلان 7،4 و 15 طبقه با دیوار برشی بتنی مسلح تحت خروج از مرکزیت های 0 %، 10% و20 % پرداخته شده است .
نتایج حاصل از تحلیل مشخص نمود که سازه با دیوار برشی که طراحی غیر خطی شده است شکل پذیری بالاتری نسبت به همان سازه با طراحی خطی دارد همچنین قابلیت میرائی انرژی ناکشسان در سازه های مجهز به دیوار برش با طراحی غیر خطی بیشتر از سازه با طراحی خطی میباشد . بدلیل اینکه تغییر مکان لبه نرم و سخت در سازه های نامتقارن حائز اهمیت می باشد به بررسی این موضوع پرداخته شده است و بعد از تحلیل مشاهده گردید تغییر مکان های دو لبه نرم و سخت سازه مجهز به دیوار برشی با طراحی غیر خطی کمتر از دیوار برشی با طراحی خطی میباشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Performances evaluation design based on nonlinear analysis methods for asymmetric buildings in plan with reinforced concrete shearwall
Authors
MARYAM HAJIZADEH
Abstract
In past earthquakes, most of the asymmetric buildings were more vulnerable than symmetrical buildings, and according to that, seismic design rules were laid down for asymmetric buildings. Studies carried out after the Mexican earthquake of 1958 showed that almost 50% of the damage was directly and indirectly due to the structural asymmetry in terms of strength, hardness and mass. In an earthquake that occurred in 2003 in the city of Bam It was one of the factors that caused or exacerbated failures, the effects of asymmetry or twist. For this reason, in this study, the design efficiency was evaluated based on nonlinear analysis methods for asymmetric buildings in the plan of 7.4 and 15 floors with concrete reinforced concrete shear exits from 0%, 10% and 20%.
The results of the analysis showed that the shear structure with nonlinear design has a higher degree of ductility than that of a linear design. Also, the ability to dump power dissipation in structures with a cutting wall with a nonlinear design more than a linear design is . Due to the importance of shifting the soft and hard edges in asymmetric structures, this problem has been investigated and after the analysis, it was observed that two-edges of soft and hard-edged structures are equipped with a shear wall with a nonlinear design less than the shear wall With linear design.
Keywords
Non linear and linear shear wall design, Non linear analysis, Concrete shear wall cracking