تأثیر مقدار و نوع الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن های الیافی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1056-2018ICI (R1)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
2استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده
این تحقیق به بررسی مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی الیاف فولادی موجدار و قلابدار رایج در کشور ایران با درصدهای حجمی الیاف مختلف (الیاف موجدار با درصدهای: 0، 5/0و 1 _ الیاف قلابدار با درصدهای: 3/0، 5/0، 1، 5/1و 2) می‌پردازد. برای این منظور، ابتدا با بررسی چندین طرح اختلاط با مصالح سنگی مختلف طرح اختلاط مناسب جهت پاشش روی سطوح بدست آمد. سپس با اضافه کردن الیاف فولادی در نسبت‌های حجمی مختلف به بتن، 8 طرح اختلاط با مقدار و نوع الیاف فولادی مختلف بدست آمد. برای هر طرح، نمونه‌ی مکعب مستطیلی جهت تعیین مقاومت خمشی، نمونه‌ی مکعبی برای بدست آوردن مقاومت فشاری، نمونه‌ی استوانه‌ای جهت تعیین مدول ارتجاعی و مقاومت فشاری تهیه و عمل‌آوری شد. با مقایسه‌ی نتایج بتن الیافی مشخص شد که مشخصات مکانیکی بتن با افزودن الیاف بهبود یافته و بیشترین تأثیر را بر مقاومت خمشی داشته است. همچنین افزودن حدود 1تا 5/1 درصد حجمی الیاف فولادی قلابدار به بتن، مناسب‌ترین مشخصات مکانیکی را ایجاد کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of volume fractions and types of steel fibers on the mechanical properties of fiber-reinforced concrete
Authors
Mohammad Reza Karamian, Mohammad Reza Ziaeinejad, Seyed Mehdi Dehghan banadaki, Mohammad Amir Najafgholipour
Abstract
In this study, the mechanical properties of concrete reinforced with hooked and crimped steel fibers available in Iran with different volume fractions (for crimped fibers: 0%, 0.5%, 1% & for hooked fibers: 0.3%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%) were investigated. For this purpose, firstly several trial concrete mixes with different aggregate grading was assessed to choose the proper mix for shotcreting on surfaces. Then different amount of steel fibers were added to achieve 8 fiber- reinforced concrete (FRC) mixes. For each mix of the FRC, rectangular beams for determining flexural modulus, cubic samples for finding compression strength and cylindrical specimens for achieving elastic modulus and compressive strength were prepared and cured and tested. Results demonstrate that mechanical properties of concrete improve with addition steel fibers and effect of steel fiber reinforcement is maximum in case of flexural modulus. In addition, adding almost 1-1.5% hooked steel fibers into the concrete give optimal mechanical properties of concrete.
Keywords
steel fibers, Fibrous Concrete, Mechanical Properties of Concrete, Strength of Concrete