کاربرد کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی ECC در سازه‌های بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1059-2018ICI (R1)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی عمران
2دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
3دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران
چکیده
امروزه استفاده از سازه‌های بتنی در دنیا به طور گسترده رواج یافته و به عنوان یکی از سازه های پر کاربرد شناخته می شوند. در کنار تمام مزایایی که می توان برای المان های بتنی برشمرد، معایبی نیز به چشم می خورد که همین امر محققین را به رفع این معایب مجاب می‌کند. یکی از رویکردهایی که تا به امروز به طور جدی مورد توجه محققین قرار گرفته است استفاده از بتن‌های با قابلیت شکل پذیری، انعطاف پذیری و افزایش ظرفیت کششی آن‌ها است که استفاده از بتن‌های الیافی در انواع مختلف و بتن‌های کامپوزیت سیمانی مهندسی (ECC) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی جامعی از بتن‌های کامپوزیت سیمانی مهندسی پرداخته شده است که بر پایه مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط محققین می‌باشد. بتن‌های کامپوزیت سیمانی مهندسی یکی از ایده‌های نو و جذاب در صنعت بتن‌های سبک است که کلید اصلی آن استفاده از سنگدانه های ریز با قطر حداکثر 10 میلی متر بجای سنگدانه های درشت دانه در بتن‌های معمولی است. همچنین به جهت افزایش قابلیت‌های آن از الیاف‌های پلی وینل الکل (PVA) استفاده می‌شود. این نوع بتن با وزن کمتر و انعطاف پذیری بیشتر و کنترل عرض ترک به مقادیر قابل توجه به نسبت بتن‌های معمولی به طور جدی مورد توجه در صنعت ساختمان سازی قرار گرفته است. این نوع بتن با توجه به هزینة قابل توجهی که دارند بیشتر در بحث بهسازی و مقاوم سازی سازه‌های بتنی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به دلیل عملکرد سازه ای مطلوبی که بتن ECC در بارگذاری چرخه ای از خود نشان داده است، این نوع بتن به عنوان یکی از بهترین تکنولوژیهای موجود در زمینه ساخت بتن های نوین معرفی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of Engineered Cementitious Composite “ECC” in Concrete Structures
Authors
Reza Soltanabadi, Kiachehr Begfarnia, Davood Mostofinejad
Abstract
The use of concrete structures in the world is widely common today and it is known as one of the most useful structures. Along with all the benefits that can be found for concrete elements, there are some disadvantages, which is what researchers are trying to rectify. One of the approaches that have been seriously taken into consideration by researchers today is the use of concrete with ductility, flexibility and increased tensile strength and the use of fiber reinforced concrete in different types and cement Engineered Cementitious Composite (ECC) have been given more Attention. In this paper, a comprehensive study of concrete engineered cementitious composites is done which has been based on laboratory studies carried out by researchers. Engineered Cementitious Composite concretes is one of the new and fascinating ideas in the lightweight concrete industry, and the key is the use of fine aggregates with a maximum diameter of 10 mm instead of coarse aggregate in conventional concrete. Polyvinyl alcohol fibers (PVA) are also used to enhance its functionality. This type of concrete with a lower weight and greater flexibility and crack width control to significant amounts relative to conventional concrete has been seriously considered in the construction industry. Due to the considerable cost of this concrete, it will be used more in the development and retrofit of concrete structures. Due to the structural well-functioning of the ECC concrete observed in its cyclic loading, this type of concrete has been introduced as one of the best technologies available for the production of new concrete.
Keywords
Ductility, fiber reinforced concrete, Engineered Cementitious Composite, PVA, ECC